Täysistunnon pöytäkirja 145/2006 vp

PTK 145/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

145. PERJANTAINA 19. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.1. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

19.—25.1. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

22. ja 23.1. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

22.—24.1. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Kimmo Sasi /kok

22.—25.1. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

22.—26.1. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.1. edustaja

 • Sari Sarkomaa /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.1. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Lahtela /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 907, 912, 933, 951, 960, 964, 966, 969, 972, 973, 978—983, 985—992, 994, 996, 997, 999—1004, 1007, 1008, 1010, 1011, 1013/2006 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Ilmastonmuutos ja energiansaannin turvaaminen

Äänestykset

Välikysymys  VK 7/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Jyrki Kataisen ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 7, joka koskee ilmastonmuutosta ja energiansaannin turvaamista. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 143/3/2006

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat neljä ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Jyrki Katainen on ed. Martin Saarikankaan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole aloittanut riittävässä määrin eduskunnan jo viime kesänä hyväksymien energia- ja ilmastopoliittisten velvoitteiden toteuttamista ja ettei hallitus siten ole tehnyt tarvittavia toimia Suomen energiantuotannon monipuolisuuden ja mahdollisimman suuren omavaraisuuden sekä kuluttajien kohtuuhintaisen sähkön turvaamiseksi pidemmällä aikavälillä, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Martti Korhonen on ed. Annika Lapintien kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa ilmastonmuutoksen torjumisen vaativan tehokkaita toimenpiteitä kansallisesti ja kansainvälisesti ja edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin sellaisen pitkän ajan energia- ja ilmastostrategian laatimiseksi, jossa lähtökohtana on energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisääminen ja päästöjen vähentäminen kestävälle tasolle ynnä energiaomavaraisuuden olennainen parantaminen, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Oras Tynkkynen on ed. Osmo Soininvaaran kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus on osaltaan epäonnistunut aikamme vakavimman haasteen, ilmastonmuutoksen, torjumisessa, kestävien energiaratkaisujen edistämisessä ja näin eduskunnan energia- ja ilmastoselonteon yhteydessä esittämän yksimielisen tahdon toteuttamisessa eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Päivi Räsänen on ed. Sari Essayahin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole ryhtynyt nopeasti ja ponnekkaasti toteuttamaan eduskunnan yksimielisesti 6.6.2006 hyväksymiä ilmasto- ja energiapoliittisia lausumia, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Tynkkysen ehdotuksesta ed. Korhosen ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Kataisen ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Räsäsen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Korhosen ja ed. Tynkkysen ehdotusten välillä

Ed. Korhosen ehdotus "jaa", ed. Tynkkysen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 18 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 19.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Korhosen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kataisen ja ed. Korhosen ehdotusten välillä

Ed. Kataisen ehdotus "jaa", ed. Korhosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 65 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 19.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kataisen ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Räsäsen ja ed. Kataisen ehdotusten välillä

Ed. Räsäsen ehdotus "jaa", ed. Kataisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 57 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 18.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Räsäsen ehdotuksen.

4) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään 4 )

( liite4 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2006 vp

Lakialoite  LA 107/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 28. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 144/2/2006

Yleiskeskustelussa on ed. Oras Tynkkynen ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi talousvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Tynkkysen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi talousvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

2—5 ja 7 § hyväksytään keskustelutta.

15 §

Keskustelu:

Oras Tynkkynen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tynkkysen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Oras Tynkkynen ed. Jyrki Kasvin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tynkkysen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

17 § ja 3 luvun otsikko, 3 a luvun otsikko sekä 31 a ja 31 b § hyväksytään keskustelutta.

31 c §

Keskustelu:

Oras Tynkkynen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tynkkysen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Oras Tynkkynen ed. Jyrki Kasvin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tynkkysen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

31 d — 31 m § hyväksytään keskustelutta.

31 n §

Keskustelu:

Oras Tynkkynen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tynkkysen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Oras Tynkkynen ed. Jyrki Kasvin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tynkkysen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

31 o — 31 t § ja 3 b luvun otsikko sekä 32—34 § hyväksytään keskustelutta.

Uusi 34 a §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Oras Tynkkynen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa.

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tynkkysen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Oras Tynkkynen ed. Jyrki Kasvin kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään uusi 34 a § vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole 34 a §:ää, "jaa"; ed. Tynkkysen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

35, 38, 40, 41 ja 49 §, 51 a — 51 e § ja 6 a luvun otsikko, 53, 54 a, 55 a, 57, 61, 64 a, 67 ja 71 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

3) Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen