Täysistunnon pöytäkirja 146/2001 vp

PTK 146/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

146. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Anne Huotari /vas
  • Bjarne Kallis /kd

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 183/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2001 vp

  Toimenpidealoite  TPA 212/2001 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  4 §

  Keskustelu:

  Olavi  Ala-Nissilä  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 § saisi sen muodon, joka on mietintöön liitetyssä vastalauseessa, jolloin veroprosentti pysyisi 5:nä.

  Maria Kaisa  Aula  /kesk:

  Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

  Selonteko hyväksytään.

  Äänestys ja päätös:

  Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 42.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  2) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 46/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2001 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  3) Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 94/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  4) Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 182/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  5) Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 195/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  6) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 128/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7)—9) asiasta.

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/1/2001 vp

  7) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 130/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2001 vp

  Lakialoite  LA 177, 191/1999 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/2/2001 vp

  8) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 132/2001 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2001 vp

  Lakialoite  LA 32/2000 vp, 138/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/3/2001 vp

  9) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 152/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/4/2001

  10) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 129/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  11) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 69/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  12) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 211/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2001 vp

  Lakialoite  LA 127/2001 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/5/2001

  13) Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 43/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  14) Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 127/2001 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  15) Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 82/2001 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2001 vp

  Lakialoite  LA 29, 67, 102/1999 vp, 116/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—14. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottamat uudet 15. ja 16. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

  Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  16) Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 105/2001 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—20. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 21. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  17) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 205/2001 vp

  Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  18) Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 143/2001 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  19) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 139/2001 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Keskustelua ei synny.

  Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Asia on loppuun käsitelty.

  20) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 159/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  21) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

  Toinen käsittely, ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 208/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2001 vp

  Lakialoite  LA 105/1999 vp, 63/2000 vp

  Toimenpidealoite  TPA 27/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Keskustelua ei synny.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

  Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

  Asia on loppuun käsitelty.

  22) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

  Toinen käsittely, ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 155/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2001 vp

  Lakialoite  LA 121/2001 vp

  Toimenpidealoite  TPA 161, 214/2000 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Keskustelua ei synny.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

  Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

  Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

  Asia on loppuun käsitelty.

  23) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 188/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2001 vp

  Lakialoite  LA 33/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

  Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  24) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 151/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2001 vp

  Lakialoite  LA 193/2000 vp, 50, 118/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

  Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  25) Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

  Toinen käsittely, ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 161/2001 vp

  Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2001 vp

  Toimenpidealoite  TPA 32/2000 vp, 194, 200/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/6/2001

  26) Hallituksen esitys Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 174/2001 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  27) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 168/2001 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  28) Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 84/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  29) Hallituksen esitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 173/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  30) Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 175/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15, kyselytunti huomenna kello 16.30.

  Täysistunto lopetetaan kello 16.54.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Jouni Vainio