Täysistunnon pöytäkirja 146/2002 vp

PTK 146/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

146. TORSTAINA 28. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.11. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok

28. ja 29.11. edustaja

 • Martti Tiuri /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok

28. ja 29.11. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2002 vp

Lakialoite  LA 96/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/2/2002

2) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2002 vp

Lakialoite  LA 169/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/3/2002

3) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymistä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaa lakia sekä merilain 6 luvun muuttamista koskevaa lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 22/2002 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22, 213/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 20/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esityksiin sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 47/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan talousvaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. ja 6. lakiehdotus sekä talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—4. ja 6. lakiehdotuksen sekä talousvaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 7. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Laki arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 143/2002 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki vaalilain 188 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 147/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

9) Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 148/2002 vp (Tanja Karpela /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 149/2002 vp (Anu Vehviläinen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 150/2002 vp (Juha Rehula /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 152/2002 vp (Mauri Pekkarinen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pekkarinen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Pekkarisen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

13) Laki kuntien valtionosuuslain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 153/2002 vp (Hannes Manninen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Manninen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Mannisen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

14) Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 151/2002 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 154/2002 vp (Saara Karhu /sd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

16) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 155/2002 vp (Rauha-Maria Mertjärvi /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 143/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 23.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​