Täysistunnon pöytäkirja 146/2006 vp

PTK 146/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

146. TIISTAINA 23. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Susanna Rahkonen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.1. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

23. ja 24.1. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

23.—26.1. edustajat

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.—26.1. edustaja

 • Jere Lahti /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.1. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

23. ja 24.1. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr

23.—25.1. edustaja

 • Erkki Virtanen /vas

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 18. päivänä tammikuuta 2007 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 69/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 32/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä, toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee eduskunnan suostumuksen antamista selityksen antamiseen, sekä kolmanteen, neljänteen ja viidenteen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat eduskunnan suostumuksen antamista varaumien tekemiseen. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus ja mietinnön toiseen, kolmanteen, neljänteen ja viidenteen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—7., 10., 11. ja 13. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 14. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1.—7., 10., 11., 13. ja 14. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien 8., 9. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2006 vp

Lakialoite  LA 107/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 147/1/2006

9) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 271/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 33/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​