Täysistunnon pöytäkirja 147/2001 vp

PTK 147/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

147. KESKIVIIKKONA 5. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.12. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.12. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk

5.—7.12. edustaja

 • Pauli Saapunki /kesk

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Puhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2001

Eduskunnan Puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Rouva Puhemies, sekä Eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille Valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa torstaina, 6. päivänä joulukuuta 2001 klo 12.00 pidettävään Suomen Itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Johannes Bäckström

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors den 14 november 2001

Till Riksdagens Talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Fru Talman, samt till Riksdagens vice talmän och riksdagsmännen Statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands Självständighetsdag torsdagen, den 6 december 2001 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Johannes Bäckström

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Yliopiston kirjaston edustalle huomenna torstaina, itsenäisyyspäivänä kello 11.40.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

Keskustelussa on ed. Nousiainen ed. Lehtomäen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Nousiaisen lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Nousiaisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Huomautan edustajille, että pitäisi istua paikallaan äänestyksen aikana.

__________

2) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2001 vp

Lakialoite  LA 177, 191/1999 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2001 vp

Lakialoite  LA 32/2000 vp, 138/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2001 vp

Lakialoite  LA 127/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

Keskustelussa on ed. Aittoniemi ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 2 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2000 vp, 194, 200/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa istunnossa.

Keskustelussa on ed. L. Hiltunen ed. Rauhalan kannattamana ehdottanut, että vastalauseen mukaiset lausumaehdotukset 1 ja 2 hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä ed. L. Hiltusen lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. L. Hiltusen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. L. Hiltusen 1) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. L. Hiltusen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. L. Hiltusen 2) ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi hukkakauran torjunnasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 187/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti tänään kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 15.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen