Täysistunnon pöytäkirja 147/2002 vp

PTK 147/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

147. PERJANTAINA 29. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.11. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.11. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.11. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Annika Lapintie /vas

__________

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2001

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiontilintarkastajain kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle annettu Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2001 (K 16/2002 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 836, 855, 858, 861, 869, 876, 877, 879, 881, 882, 886, 889, 890, 893—896, 898, 899/2002 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Harmaan talouden torjunta

Välikysymys  VK 4/2002 vp

Äänestys

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Pulliaisen ym. välikysymyksestä n:o 4, joka koskee harmaan talouden torjuntaa. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 144/2/2002

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Pulliainen ed. M. Salon kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole ryhtynyt riittäviin, nopeisiin ja uskottaviin toimenpiteisiin harmaan talouden torjumiseksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Pulliaisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2002 vp

Lakialoite  LA 96/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 146/1/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

1 §

Keskustelu:

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 § hyväksytään lakialoitteeni ja Lapin kansanedustajien yhteisen lakialoitteen n:o 96 mukaisena eli että kuntatyönantaja ja seurakunta tulevat myös mukaan maksuvapautukseen.

Matti Huutola /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tennilän tekemää ehdotusta.

Aulis Ranta-Muotio /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 § hyväksyttäisiin vastalauseen mukaisena. Se hieman poikkeaa ed. Tennilän ehdotuksesta.

Pekka  Nousiainen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ranta-Muotion ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Tennilä ed. Huutolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen n:o 96 mukaisena.

Ed. Ranta-Muotio on ed. Nousiaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Ranta-Muotion ja ed. Tennilän ehdotusten välillä

Ed. Ranta-Muotion ehdotus "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 35 ei-ääntä, 32 tyhjää; poissa 18.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Ranta-Muotion ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Ranta-Muotion ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Ranta-Muotion ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 ja 3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Timo E. Korva /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 §:n 2 momentti saisi seuraavan muodon: "Yritystoimintaa harjoittavan työnantajan tämän lain nojalla tekemien maksuvapautusvähennysten määrä ei saa ylittää 33 000:ta euroa kultakin palkanmaksuvuodelta määräytyvästä sosiaaliturvamaksusta." Tämä tarkoittaa sitä, että tämä tuki voisi olla 3 000 euroa vuodessa suurempi kuin nyt mietinnössä esitetään, ja perusteluna on se, että silloin tuki paremmin vastaisi hallituksen perusteluissa esitettyä enintään 100 000 euron tukea 3 vuodessa.

Puhemies:

Ed. Korva, yleiskeskustelu on päättynyt.

Pekka Nousiainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Korven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Korva ed. Nousiaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Korvan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 16.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5—17 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2002 vp

Lakialoite  LA 169/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 21. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 146/2/2002

Nyt otetaan lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

3 §

Keskustelu:

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä merkitsee pohjoismaisen linjan toteuttamista Suomessa 0,2 promillerajan myötä.

Sulo Aittoniemi /alk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Aittoniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, jolloin törkeän rattijuopumuksen raja putoaisi 0,8 promilleen.

Sulo Aittoniemi /alk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Aittoniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena, mikä merkitsee täyttä puhtautta huumeista vesiliikenteessä.

Kari  Myllyniemi  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Myllyniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 15.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6, 7 ja 12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

76 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2002 vp

Lakialoite  LA 3, 143/1999 vp, 27/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 28, 118, 242/2000 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. M. Salon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että velkajärjestelyyn hakeutuvan ja järjestelyssä olevan velallisen maksukyvyn perusteita lain 4 §:n perusteella vahvistettaessa hallitus ottaa erityisesti huomioon velallisen lastenhuoltovelvollisuuden sekä muutoinkin tarkoin seuraa lain kohtuullisuutta ja kannustavuutta ja ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin mahdollisesti ilmenevien epäkohtien korjaamiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 52.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Suomen liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 19/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 156/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy liikennevaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 230/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​