Täysistunnon pöytäkirja 147/2006 vp

PTK 147/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

147. KESKIVIIKKONA 24. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Matti Saarinen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.1. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.1. edustajat

 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.1. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Irja Tulonen /kok

24.—26.1. edustaja

 • Timo Soini /ps

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2006 vp

Lakialoite  LA 107/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 146/8/2006

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Pentti Tiusasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että Suomen tulee vaikuttaa kaikin tavoin Euroopan unionissa siihen, että päästökauppajärjestelmää kehitetään sellaiseksi, että se ottaa huomioon ympäristötehokkuuden, aikaisemmin tehdyt päästöjen vähennykset ja ennen kaikkea tuotettua yksikköä kohden aiheutetut päästöt."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Valppaan lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 17 valtioneuvoston selonteosta elintarviketurvallisuudesta.

Käsittelyn pohjana on valiokunnan mietinnössään ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan kannanotoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyy maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 45.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 149/1/2006

4) Hallituksen esitys laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 44. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 33/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 173/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 174/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki metsästyslain 41 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 175/2006 vp (Seppo Lahtela /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 278/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2006 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 126/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu enintään 5 minuutin puheenvuoroin.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteen n:o 126/2006 hylkäämistä, sekä kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisina keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 14.00. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseeseen. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

10) Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2006 vp

Lakialoite  LA 133/2003 vp, 33/2004 vp, 57/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 32, 117/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 234/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 66/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 276/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​