Täysistunnon pöytäkirja 148/2002 vp

PTK 148/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

148. TIISTAINA 3. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Paula Kokkonen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mika Lintilä /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Johannes Leppänen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.12. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Maija Perho /kok
 • Jari Vilén /kok

3. ja 4.12. edustajat

 • Paula Kokkonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

3.12. edustaja

 • Raimo Mähönen /sd

3.—7.12. edustaja

 • Petri Neittaanmäki /kesk (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.12. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Johannes Leppänen /kesk

3. ja 4.12. edustaja

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 252—260/2002 vp, joista hallituksen esitys n:o 253 on esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että tämän täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 9. päivänä joulukuuta kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2002 vp

Lakialoite  LA 96/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 248/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2002 vp

Lakialoite  LA 169/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 12/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymistä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaa lakia sekä merilain 6 luvun muuttamista koskevaa lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 22/2002 vp) täydentämisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22, 213/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 20/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun sopimuksen voimassaolon lakkauttamista, ja toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitettujen sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Liikennevaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 47/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. ja 6. lakiehdotus sekä talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—4. sekä 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 152/2002 vp (Mauri Pekkarinen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Laki kuntien valtionosuuslain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 153/2002 vp (Hannes Manninen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Turkistarhojen vahinkojen korvaamiseen ehdotetun määrärahan poistaminen

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1523/2002 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 18.05.

Täysistunto lopetetaan kello 17.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​