Täysistunnon pöytäkirja 148/2010 vp

PTK 148/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

148. KESKIVIIKKONA 2. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—16.01), puhemies Sauli Niinistö (16.01—18.00) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.00—19.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd (s)
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr (s)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (s)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Juha Mieto /kesk (e)
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Reijo Paajanen /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Antti Vuolanne /sd (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (14.17)
 • Kimmo Kiljunen /sd (15.37)
 • Harri Jaskari /kok (16.03)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2010 vp

Lakialoite  LA 127/2009 vp, 68/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 83/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 147/1/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 27 a, 27 b ja 27 c §:n mietinnön mukaisina.

27 d §

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 27 d §:n 1 momentin 3 kohta kuuluu kuten mietinnön vastalauseessa eli työttömyys tarkoittaa puoli vuotta jatkunutta työttömyysjaksoa eikä sitä jätetä epämääräiseksi.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 27 d §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 127 ei 23; poissa 49.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 3 a luvun otsikon mietinnön mukaisena.

Voimaantulosäännös

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitän voimaantulosäännökseen saman, mitä vastalauseessa on todettu, eli että tässä voimaantulosäännöksessä ikäraja, jonka jälkeen nämä määräykset jäteveden puhdistamisesta eivät enää toteudu, on 66 vuotta hallituksen esityksen 68 vuotta sijasta.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 133, ei 25; poissa 41.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2009 vp

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö  TuVM 1/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään tulevaisuusvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 8 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 123/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 150/2/2010

4) Hallituksen esitys merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2010 vp

Lakialoite  LA 69/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 150/1/2010

7) Lakialoite laiksi riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 121/2010 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 26/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 259/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 27/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 265/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 28/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 3.2.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen