Täysistunnon pöytäkirja 149/2002 vp

PTK 149/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

149. TIISTAINA 3. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 253/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 1)—8) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 254/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 122/2002 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 255/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 256/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 257/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/2002 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 258/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 259/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 260/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 252/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 39. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 150/1/2002

12) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 152/2002 vp (Mauri Pekkarinen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Viime torstaina pidetyssä istunnossa asia pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon.

PTK 146/12/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki kuntien valtionosuuslain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 153/2002 vp (Hannes Manninen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Viime torstain istunnossa asia pantiin pöydälle tämän päivän istuntoon.

PTK 146/13/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

14) Turkistarhojen vahinkojen korvaamiseen ehdotetun määrärahan poistaminen

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1523/2002 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio