Täysistunnon pöytäkirja 149/2014 vp

PTK 149/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

149. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.51) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.51—19.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vr (e)
 • Riitta Myller /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mika Niikko /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Päivi Räsänen /kd (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Elisabeth Nauclér /r (16.16)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

Kysymykset saavat kestää enintään 1 minuutin ja samoin myös vastaukset, ja pyydän noudattamaan annettuja aikarajoja, jotta olemme oikeudenmukaisia keskenämme. Samaten pyydän välttämään liikkumista kyselytunnin aikana istuntosalissa ja edelleen pyydän myös välttämään sähköisten välineiden käyttöä kyselytunnin aikana.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. (Hälinää)

Edustaja Holmlund aloittaa heti, kun sali on hiljentynyt kuuntelemaan tätä tärkeää oikeudenkäymiskaariasiaa. Jos on tarve pitää neuvonpitoja, niin ne pyydetään tällä kertaa siirtämään tuonne salin ulkopuolelle, vaikkapa kahvilaan. — Olkaa hyvä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.—19. ja 21.—26. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 28. ja 29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 20. ja 27. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1.—10. ja 12.—15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 301/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 302/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 265/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 46/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 315/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 34/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2014 vp (Antti Kaikkonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

12) Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2014 vp (Juho Eerola /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 6.2.2015 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​