Täysistunnon pöytäkirja 15/2001 vp

PTK 15/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

15. PERJANTAINA 23. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Tero Mölsä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.2. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paavo Lipponen /sd

26. ja 27.2. edustaja

 • Markku Markkula /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.2. edustaja

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.2. edustajat

 • Jari Koskinen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Tuija Nurmi /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 13—16/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Suomen liittymisestä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan vuonna 1991 tarkistettuun kansainväliseen yleissopimukseen

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​