Täysistunnon pöytäkirja 15/2006 vp

PTK 15/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

15. TIISTAINA 28. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Klaus Hellberg /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.2. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

28.2.—3.3. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Rauhala /kd

28.2.—8.3. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

1. ja 2.3. edustaja

 • Hanna-Leena Hemming /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.2. ja 1.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Timo Soini /ps

28.2.—3.3. edustaja

 • Susanna Rahkonen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.2. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

28.2. ja 1.3. edustaja

 • Anneli Kiljunen /sd

28.2.—3.3. edustaja

 • Lasse Hautala /kesk

Puhemies:

Ed. Markku Koski /kesk pyytää vapautusta täysistuntotyöstä muun syyn vuoksi ajalle 28.2.—7.3.2006. Kun poissaolo tulisi kestämään yli viikon, on työjärjestyksen 48 §:n mukaan eduskunnan päätettävä asiasta. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Ed. Markku Kosken pyyntöön suostutaan.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 23. päivänä helmikuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 7—10/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 7 osalta lakivaliokunnan sekä

asioiden U 8—10 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2006 ja päättyy 31.3.2010.

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävänä keskuskansliassa. Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan näin ollen umpilipuin ja noudattamalla eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Huomautan, että äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa pyydän avustamaan seuraavat edustajat: Heidi Hautala, Eva Biaudet, Sari Essayah ja Matti Kangas.

Äänestysliput tuodaan uurnaan, liput tarkastetaan, annetut äänet julkiluetaan ja äänet lasketaan.

Puhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet Petri Jääskeläinen 168 ääntä ja Anssi Virta 1 äänen.

Puhemies:

Kun apulaisoikeusasiamies, oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläinen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä huhtikuuta 2006 ja päättyy 31. päivänä maaliskuuta 2010.

Puhemies:

Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston tietoon.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2006 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä perustuslakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitetun, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen tehdyn neljännentoista pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön ensimmäisessä ponnessa tarkoitettu pöytäkirja hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2006 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin viime torstain istunnossa.

PTK 13/2/2006

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 11.55.

Täysistunto lopetetaan kello 18.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen