Täysistunnon pöytäkirja 15/2010 vp

PTK 15/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

15. PERJANTAINA 26. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Leena Harkimo /kok
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sari Palm /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Stefan Wallin /r
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Erkki Virtanen /vas (s)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1099, 1055, 1108—1116/2009 vp, 2, 7, 21/2010 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pienituloisten toimeentulon turvaaminen

Välikysymys  VK 1/2010 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Annika Lapintien ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 24.2.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 13/1/2010

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kaksi ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Annika Lapintie on ed. Anneli Kiljusen ja ed. Pentti Oinosen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, sillä hallituksen harjoittama politiikka merkitsee epäoikeudenmukaisuuden ja tuloerojen kasvua ja suoranaisen köyhyyden lisääntymistä ja, mikä pahinta, lapsiköyhyyden lisääntymistä eikä hallitus edistä väestöryhmien välistä oikeudenmukaisuutta lisääviä ja sosiaaliturvan rahoituksen turvaavia veroratkaisuja, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Leena Rauhala on ed. Tarja Tallqvistin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, sillä hallitus ei ole vastauksessaan osoittanut riittäviä toimenpiteitä, joilla tuloerojen kehitystrendi katkaistaan, eikä osoittanut toimenpiteitä, joilla varsinkin pienituloisten lapsiperheiden ja vanhusten tilannetta helpotetaan, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Annika Lapintien ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta ed. Leena Rauhalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 116, ei 52, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 105, ei 64; poissa 30.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 23.2.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 12/4/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Unto Valppaan, ed. Merja Kuusiston ja ed. Susanna Huovisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset äänin

jaa 111, ei 57; poissa 31.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 282/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 16/14/2010

5) Hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi CE-merkintärikkomuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 289/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Valtioneuvoston selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina klo 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen