Täysistunnon pöytäkirja 15/2011 vp

PTK 15/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

15. TIISTAINA 14. KESÄKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Ben Zyskowicz (14.00—14.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 9 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
  • Anne Holmlund /kok (e)
  • Jyrki Katainen /kok (e)
  • Krista Kiuru /sd
  • Tapani Mäkinen /kok (s)
  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
  • Markku Rossi /kesk
  • Astrid Thors /r
  • Erkki Virtanen /vas

__________

Kertomukset

Puhemies Ben Zyskowicz:

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunta on 14.6.2011 antanut eduskunnalle kertomuksen järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2010 (K 13/2011 vp).

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies Ben Zyskowicz:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on valinnut puheenjohtajakseen Krista Kiurun ja varapuheenjohtajakseen Kimmo Sasin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2010

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2011 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Ben Zyskowicz:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi perjantaina 17.6.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 14.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen