Täysistunnon pöytäkirja 150/2001 vp

PTK 150/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

150. MAANANTAINA 10. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Katja Syvärinen /vas
 • Klaus Bremer /r
 • Mika Lintilä /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Suvi Lindén /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Pehr Löv /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.12. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

10. ja 11.12. edustaja

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.12. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kari Urpilainen /sd

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 5. päivänä joulukuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 84/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002
Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115, 206/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2001 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1341/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus mietinnön pöydällepanosta hyväksytään ja asia pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa eduskunnan työjärjestyksen 59 §:ään pohjautuvaa menettelytapaa:

Ensin käydään yleiskeskustelu asiasta. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Menojen ja tulojen tultua käsitellyiksi esitellään yksityiskohtaisten perustelujen yleinen osa. Lopuksi esitellään yleisperustelut sekä mietinnön lopussa olevat ponnet.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin ja talousarvioehdotuksen muihin kohtiin on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna tiistaina 11.12.2001 kello 15.00.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi monistevihoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisessä osassa ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että kunkin pääluokan osalta sallitaan ensin sitä koskeva yleiskeskustelu. Sen jälkeen tehdään asianomaisen pääluokan kohdalla sitä koskevat ehdotukset niiden numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteiden mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun pääluokan kaikki ehdotukset on tehty, suoritetaan äänestykset koko pääluokan osalta.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisestä osasta ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Ehdotukset niidenkin osalta tehdään ja äänestykset suoritetaan ehdotusten numerojärjestyksen mukaisesti.

Jollei pääluokan, osaston, niiden jonkin luvun, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan tai yleisperustelujen kohdalla ole tehty muutosehdotuksia, asianomainen talousarvion kohta katsotaan hyväksytyksi yksimielisesti ilman eri esittelyä.

Talousarvioesityksen yleiskeskustelu käydään ryhmäpuheenvuorokäytännön mukaisesti. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen seuraa nopeatahtinen keskustelu, ja siinä etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun pyydetään eduskuntaryhmien kautta.

Puheenvuoroja jokaisen pääluokan yleiskeskusteluun voi pyytää huomisesta 11.12.2001 kello 9.00 alkaen keskuskansliasta. Ennen pääluokkaa koskevan yleiskeskustelun alkua pyydetyt puheenvuorot pidetään nopeatahtisena keskusteluna, ja nämä puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia.

Menettelytapa hyväksytään.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin tulevaisuudesta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2001 vp

Palautekeskustelu

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 18 valtioneuvoston selonteosta Euroopan unionin tulevaisuudesta.

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros ja sen jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Eduskunta hyväksyy ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi hyväksytään.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kolmeen ensimmäiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimukset hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee päätöksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Päätös hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 151/1/2001

11) Hallituksen esitys laiksi hukkakauran torjunnasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 151/2/2001

13) Hallituksen esitys laiksi säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 12/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännöksi

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 18.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​