Täysistunnon pöytäkirja 150/2002 vp

PTK 150/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

150. KESKIVIIKKONA 4. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuula Haatainen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.12. edustaja

 • Paavo Lipponen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.12. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.12. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Riitta Prusti /sd

Puhemies:

Ed. Ilkka Taipale /sd pyytää vapautusta täysistuntotyöstä muun syyn perusteella ajalle 4.—13.12.2002. Kun poissaolo tulisi kestämään yli viikon, on työjärjestyksen 48 §:n mukaan eduskunnan päätettävä asiasta. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Ed. Taipaleen pyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 39. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 149/11/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1, 57 ja 57 b § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että laki geneerisestä substituutiosta tulee voimaan 1.9.2003 lukien.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rehulan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

5 c §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 259/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/2002 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144, 258/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 16.10.

Täysistunto lopetetaan kello 15.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen