Täysistunnon pöytäkirja 151/2001 vp

PTK 151/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

151. TIISTAINA 11. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kirsi Piha /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ulla Juurola /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jukka Mikkola /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.12. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.12. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd

__________

Ed. Heinosen edustajantoimi

Puhemies:

Ed. Heinonen on eduskunnalle osoittamassaan, 4. päivänä joulukuuta 2001 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1. päivästä helmikuuta 2002 lukien Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston nimitettyä hänet samasta päivästä alkaen Yleisradio Oy:n toimialajohtajaksi.

Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Heinosen pyyntöä.

Ed. Heinosen vapautuspyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ed. Heinoselle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 1. päivästä helmikuuta 2002 lukien.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

Keskustelussa on ed. Komi ed. Kallin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Komin kannattamana ehdottanut vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Ed. Keräsen lausumaehdotus ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä 2. lausumaehdotus ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään vastakkain.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 64 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvän 2. lausumaehdotuksen.

Eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvän 1. lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002; Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 115, 206/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2001 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1341/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37. Eilen pidetyssä täysistunnossa hyväksyttiin talousarvioesityksen käsittelyssä noudatettava menettelytapa.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot. Niiden jälkeen tuleva yleiskeskustelu käydään nopeatahtisena keskusteluna, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 152/1/2001

4) Hallituksen esitys laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 23.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen