Täysistunnon pöytäkirja 151/2006 vp

PTK 151/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

151. TORSTAINA 1. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jari Vilén /kok
 • Arja Alho /sd
 • Leena Luhtanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.2. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.2. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Tanja Saarela /kesk

1.2.—20.3. edustaja

 • Tony Halme /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.2. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Pehr Löv /r
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

1. ja 2.2. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Lauri Kähkönen vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 2. päivänä helmikuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan 1.—7. ja 9.—27. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 152/5/2006

3) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 107/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 152/3/2006

6) Hallituksen esitys laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 184/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 232/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys merimiespalvelulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi tehtyjen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisen sisäisen rahoitussopimuksen ja sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 272/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 21/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​