Täysistunnon pöytäkirja 152/2001 vp

PTK 152/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

152. KESKIVIIKKONA 12. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kirsi Piha /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Seppo Kanerva /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Riitta Korhonen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.12. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

12. ja 13.12. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Tarja Kautto /sd

12.—14.12. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.12. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.12. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002
Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 115, 206/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2001 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1341/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37. Yleiskeskustelu talousarvioehdotuksesta päättyi viime istunnossa.

Eduskunta ryhtyy talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Tasavallan Presidentti

Yleiskeskustelua ei synny.

Päätökset:

Luku 01 Tasavallan Presidentti ja luku 02 Tasavallan Presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 22
Eduskunta

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentilta 22.02.74 poistettavaksi eduskunnan lisätilojen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin ehdotettu 9 750 000 euron määräraha. (TAA 457)

 • Leea  Hiltunen  /kd
 • momentilta 22.02.74 poistettavaksi eduskunnan lisätilojen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin ehdotettu 9 750 000 euron määräraha. (TAA 464)

 • Esa Lahtela /sd
 • momentilta 22.02.74 poistettavaksi eduskunnan lisätilojen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin ehdotettu 9 750 000 euron määräraha. (TAA 719) [Ehdotusta ei tehty]

 • Pekka Vilkuna /kesk
 • momentilta 22.02.74 poistettavaksi eduskunnan lisätilojen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin ehdotettu 9 750 000 euron määräraha. (TAA 1282) [Ehdotusta ei tehty]

  Keskustelu:

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Esa Lahtela /sd:

  Kannatan ed. Hemmilän ehdotusta.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ed. L. Hiltusen ehdotusta.

  Esa Lahtela /sd:

  Perun ehdotukseni.

  Pekka Vilkuna /kesk:

  En tee ehdotusta n:o 4.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 2 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Kansanedustajat hyväksytään.

  Luku 02 Eduskunnan kanslia

  Puhemies:

  Ed. Hemmilän ehdotus n:o 1 ja ed. L. Hiltusen ehdotus n:o 2 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 1 ja ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 1 ja 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 09 Valtiontilintarkastajat, luku 14 Eduskunnan oikeusasiamies, luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto ja luku 99 Eduskunnan muut menot hyväksytään.

  __________

  Puhemies:

  Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 13.20.

  Täysistunto keskeytetään kello 11.20.

  Täysistuntoa jatketaan

  kello 13.22

  Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

  __________

  Ed. Mertjärvi merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  Puhemies:

  Ennen kuin jatketaan talousarvioehdotuksen käsittelyä annan puheenvuoron ed. Kuismalle.

  Risto Kuisma /rem:

  Arvoisa puhemies! Ennen kuin täysistunto keskeytettiin, oli äänestys, jossa minun äänestyslaitteeni ei toiminut, vaan ilmoitti, että olisin ollut poissa, vaikka äänestin "jaa". Mainitsin tästä puhemiehelle heti äänestyksen jälkeen, mutta istunto ehdittiin julistaa keskeytetyksi. Pyydän, että tältä osin pöytäkirjaa korjataan.

  Puhemies:

  Ed. Kuisman ilmoitus merkitään pöytäkirjaan.

  __________

  Pääluokka 23
  Valtioneuvosto

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtioneuvosto, luku 02 Valtioneuvoston kanslia, luku 03 Oikeuskanslerinvirasto, luku 27 Poliittisen toiminnan avustaminen ja luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Sakari Smeds /kd
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 11 700 000 euroa maa- ja aluekohtaiseen kehitysyhteistyöhön. (TAA 1126)

 • Antero Kekkonen /sd
 • momentille 24.50.66 lisäyksenä 350 000 euroa pohjoisen ulottuvuuden taloudellisen ja teknologisen tutkimuskeskuksen rahoittamiseen. (TAA 591)

  Keskustelu:

  Sakari Smeds /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Kannatan ed. Smedsin ehdotusta.

  Antero Kekkonen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 2 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksytään.

  Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

  Äänestys ed. Smedsin ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 35.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla olevat lausumaehdotukset 1 ja 2 hyväksytään.

  Luku 50 Lähialueyhteistyö

  Äänestys ed. Kekkosen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 35.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Päätökset:

  Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset, luku 10 Tuomioistuinlaitos, luku 30 Oikeusapu, luku 40 Syyttäjä- ja ulosottolaitos, luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano ja luku 70 Vaalimenot hyväksytään.

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 153/1/2001

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 153/1/2001

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 153/1/2001

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 153/1/2001

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 153/1/2001

  2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 23/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan työtilanteen huomioon ottaen, että mietintö pannaan pöydälle tänään torstaina pidettävään täysistuntoon.

  Keskustelua ei synny.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

  3) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 184/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan työtilanteen huomioon ottaen, että mietintö pannaan pöydälle tänään torstaina pidettävään täysistuntoon.

  Keskustelua ei synny.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 10.

  Täysistunto lopetetaan torstaina 13. päivänä joulukuuta kello 1.10.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen