Täysistunnon pöytäkirja 152/2006 vp

PTK 152/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

152. PERJANTAINA 2. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Seppo Lahtela /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Seppo Lahtela /kok
 • Astrid Thors /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.2. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

5.—7.2. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.2. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Minna Sirnö /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Roger Jansson /r
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 2. päivänä helmikuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 279, 280/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1009, 1012, 1024—1026, 1028, 1030, 1038, 1040, 1053/2006 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 31. päivänä tammikuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 131—153/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on suuren valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Klaus Hellberg.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 66/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 150/7/2006

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Kaarina Drombergin kannattamana ehdottanut,

1) että eduskunta hyväksyisi seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että mikäli lukiokoulutuksessa olevien oppilaiden kouluterveydenhuollon siirtyminen opiskeluterveydenhuollon piiriin heikentää terveyspalveluiden saatavuutta ja tavoitettavuutta, tulee hallituksen ryhtyä toimenpiteisiin näiden palveluiden palauttamiseksi kouluterveydenhuollon piiriin."

2) että eduskunta hyväksyisi vastalauseeseen sisältyvän 2. lausumaehdotuksen.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyisi vastalauseeseen sisältyvän 1. lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään kustakin erikseen mietintöä vastaan, kuitenkin niin, että ed. Virtasen ehdotuksesta äänestetään mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Äänestys ed. Vahasalon 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vahasalon 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 18. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 151/5/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Matti Kauppila /vas:

Herra puhemies! Teen 4 §:ään muutosehdotuksen, jonka mukaan pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Matti Kangas /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kauppilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kauppila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 §

Keskustelu:

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Teen 5 §:ään vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kauppilan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kauppila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6—8 § ja 1 luvun otsikko sekä 9 § hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kauppilan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kauppila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11—13 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

14 §

Keskustelu:

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kauppilan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kauppila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

15 §

Keskustelu:

Matti Kauppila /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kauppilan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kauppila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 luvun otsikko sekä 16—18 § ja 4 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

19 §

Keskustelu:

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kauppila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

20 § ja 5 luvun otsikko, 21—29 § ja 6 luvun otsikko, 30—33 § ja 7 luvun otsikko, 34—37 § ja 8 luvun otsikko, 38—41 § ja 9 luvun otsikko sekä 42 § ja 10 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen 53 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2006 vp

Lakialoite  LA 87, 113, 122, 131/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 14/2003 vp, 67/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 56. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 150/2/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1—9 § ja 1 luvun otsikko sekä I osan otsikko hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Eero Akaan-Penttilän ja Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 59 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

__________

Ed. Seppo Lahtela merkitään läsnä olevaksi.

__________

11 § ja 2 luvun otsikko sekä 12—18 § ja 3 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

19 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että 19 § saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 68 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 25.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

20—25 § ja 4 luvun otsikko sekä II osan otsikko sekä 26—29 § ja 5 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

30 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että 30 § saa vastalauseen 2 mukaisen muodon

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 68 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 25.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

31—35 § ja 6 luvun otsikko, 36—39 § ja 7 luvun otsikko, 40—47 § ja 8 luvun otsikko, 48—50 § ja 9 luvun otsikko sekä III osan otsikko, 51—53 § ja 10 luvun otsikko sekä IV osan otsikko, 54—76 § ja 11 luvun otsikko, 77—84 § ja 12 luvun otsikko sekä V osan otsikko, 85—96 § ja 13 luvun otsikko, 97—105 § ja 14 luvun otsikko sekä 106 ja 107 § hyväksytään keskustelutta.

108 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 108 § saa vastalauseen 2 mukaisen muodon.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Edelleen kannatan ed. Rauhalan hyviä esityksiä, tätäkin.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 67 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 25.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

109—113 § ja 15 luvun otsikko sekä VI osan otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 3. lakiehdotus

1—4 § hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

5 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen toimintakyvyn alentumisesta, mutta se ei kohdistu mietinnön 2) kohtaan vaan 1) kohtaan. Tämä selventää toimintakyvyn alenemisen määritelmää.

Sirpa  Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 § ja 1 luvun otsikko, 7—14 § ja 2 luvun otsikko, 15—35 § ja 3 luvun otsikko, 36—42 § ja 4 luvun otsikko, 43—48 § ja 5 luvun otsikko, 49—53 § ja 6 luvun otsikko sekä 54—56 § ja 7 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvät 4.—20. lakiehdotus

Hallituksen esitykseen sisältyvien 4.—20. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 33. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 151/2/2006

Yleiskeskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi talousvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Polven ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi talousvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Esitän, että 2 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1 luvun otsikko ja 3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Esitän, että 4 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, ja se merkitsee sitä, että pienten osakeyhtiöiden tilintarkastus säilytetään.

Erkki Virtanen /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Polven esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Esitän, että 5 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, ja se merkitsee sitä, että tarpeettomasti rajaava säännös HTM-tilintarkastajien osalta poistetaan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven esitystä.

Sari Essayah /kd:

Herra puhemies! Minäkin kannatan ed. Polven esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 § hyväksytään keskustelutta.

7 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se merkitsee sitä, että JHTT-tilintarkastajien oikeus tarkastaa kuntaenemmistöisiä yhteisöjä säilyy.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven esitystä.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8—10 § ja 2 luvun otsikko, 11—19 § ja 3 luvun otsikko, 20—26 § ja 4 luvun otsikko, 27—29 § ja 5 luvun otsikko, 30—38 § ja 6 luvun otsikko, 39—46 § ja 7 luvun otsikko, 47 ja 48 § ja 8 luvun otsikko, 49—52 § ja 9 luvun otsikko, 53—55 § ja 10 luvun otsikko sekä 56 ja 57 § ja 11 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—7. ja 9.—27. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen 8. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 14.35.

Täysistunto keskeytetään kello 13.33.

Täysistuntoa jatketaan

kello 14.38

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

6) Hallituksen esitys kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi tehtyjen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisen sisäisen rahoitussopimuksen ja sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ed. Astrid Thors merkitään läsnä olevaksi.

__________

12) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 272/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 21/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys merimiespalvelulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 279/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 280/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 264/2006 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2006 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 254/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2006 vp

Lakialoite  LA 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 243/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen