Täysistunnon pöytäkirja 152/2010 vp

PTK 152/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

152. KESKIVIIKKONA 9. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—16.01) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Matti Kauppila /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Sanna Lauslahti /kok (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Tuloerojen kasvu ja verotuksen rakenne

Äänestys

Välikysymys  VK 5/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Jutta Urpilaisen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 8.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 151/1/2010

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Jutta Urpilainen ed. Annika Lapintien, ed. Päivi Räsäsen ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta edellyttää, että hallitus puuttuu pikaisesti tuloeroihin ja antaa esityksen verotuksen rakenteen oikeudenmukaistamisesta sekä pääomaveron uudistamisesta. Eduskunta katsoo, että hallituksen toimet tuloerojen kaventamiseksi ovat olleet puutteellisia, ja toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Urpilaisen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 112, ei 70; poissa 17.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2010 vp

Lakialoite  LA 44/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Kun edustajille on tänään aiemmin ilmoitettu, että istunto pyritään päättämään kello 17.45, niin tämän vuoksi yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 153/2/2010

3) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2010 vp

Lakialoite  LA 69/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 312/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Lakialoite laiksi riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 121/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 26/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 27/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 265/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 28/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys asian uudelleen käsittelyä koskevien säännösten muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 305/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 287/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 40/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 123/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 323/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 269/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 326/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 10.2.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen