Täysistunnon pöytäkirja 154/2002 vp

PTK 154/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

154. TORSTAINA 5. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.12. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.12. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.12. edustaja

 • Hannu Aho /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Puhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, 14 pnä marraskuuta 2002

Eduskunnan Puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Rouva Puhemies, sekä Eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille Valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa perjantaina, 6. päivänä joulukuuta 2002 klo 12.00 pidettävään Suomen Itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Johannes Bäckström

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 14 november 2002

Till Riksdagens Talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Fru Talman, samt till Riksdagens vicetalmän och riksdagsmännen Statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands Självständighetsdag fredagen, den 6 december 2002 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Johannes Bäckström

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Yliopiston kirjaston edustalle huomenna perjantaina, itsenäisyyspäivänä kello 11.40.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121, 254/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2002 vp

Lakialoite  LA 110/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä kolmannessa istunnossa.

PTK 152/1/2002

Yleiskeskustelussa on ed. Ulla Anttila ed. Krohnin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan mietintöön liitetyn vastalauseen 1 mukainen lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Ulla Anttilan ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1—5 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 122/2002 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122, 255/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2002 vp

Lakialoite  LA 59, 86/2001 vp, 152/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä neljännessä istunnossa.

PTK 153/1/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

49 ja 92 § hyväksytään keskustelutta.

93 §

Keskustelu:

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1, jolloin työmatkavähennystä voitaisiin korottaa nousseita kustannuksia vastaavasti.

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

95 ja 105 a § hyväksytään keskustelutta.

124 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että vastalauseen 1 mukaisesti hyväksyttäisiin uusi 124 §, jolloin lyhytaikaisten spekulatiivisten voittojen verotusta voitaisiin korottaa ja saataisiin esimerkiksi liikkumavaraa liikennepolttonesteiden verotuksen kiristämisestä luopumiseksi.

Mauri Pekkarinen /kesk:

Puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta ja pidän itsestäänselvänä, että erityisesti vasemmalla tätä kannatetaan.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kristillisdemokraatit ovat aina tätä esittäneet. Ero keskustan ja kristillisdemokraattien esitysten välillä on se, että meillä on 50 prosenttia vastalauseen 2 mukaan. Ehdotan siis, että 124 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Jouko Jääskeläinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Pekkarisen kannattamana ehdottanut, että 124 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Kallis on ed. Jääskeläisen kannattamana ehdottanut, että 124 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Ala-Nissilän ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä

Ed. Ala-Nissilän ehdotus "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 26 ei-ääntä, 41 tyhjää; poissa 22.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Ala-Nissilän ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Ala-Nissilän ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

Lakiteksti, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä neljännessä istunnossa.

PTK 153/2/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

124 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 256/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2002 vp

Lakialoite  LA 132, 152/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 23/2001 vp, 66/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2002 vp

Lakialoite  LA 16/2000 vp, 22, 93, 145/2001 vp, 103, 114, 149/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 244/2000 vp, 26/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.50.

Täysistunto lopetetaan kello 14.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen