Täysistunnon pöytäkirja 154/2014 vp

PTK 154/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

154. PERJANTAINA 13. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.07—13.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Anu Urpalainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Krista Kiuru /sd (13.22)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 12.2.2015 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 362—366/2014 vp, joista HE 362/2014 vp on esitys vuoden 2015 lisätalousarvioksi.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 12.2.2015 antanut eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa (VNS 10/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1002, 1024, 1028, 1031—1034, 1036—1038, 1040, 1041, 1046, 1047, 1053, 1055, 1058, 1071/2014 vp.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tuomo Puumala ja 95 muuta edustajaa ovat 13.2.2015 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen Tasa-arvoisen koulutuksen tulevaisuus (VK 8/2014 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Tuomo Puumalalle välikysymyksen esittämistä varten.

Tuomo Puumala /kesk:

Herra puhemies!

"Eduskunnalle

Suomen menestys ja hyvinvointiyhteiskuntamme ovat perustuneet tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen sekä korkeaan osaamiseen.

Päättyvällä vaalikaudella koulutukseen on kohdistettu kumulatiivisesti 1,7 miljardin euron leikkaukset. Ne ovat johtaneet koulujen ja oppilaitosten sulkemiseen, aloituspaikkojen vähentämiseen, koulutuksen laadusta tinkimiseen ja tutkimukseen osoitettujen voimavarojen pienenemiseen. Asiantuntijat ovat varoittaneet koulutuksen tasa-arvon murenemisesta. Koulutus- ja oppimiserot kasvavat. Asuinpaikka sekä vanhempien varallisuus ja koulutustausta vaikuttavat suomalaisten lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksiin yhä enemmän.

Tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä korkean osaamisen heikentäminen vie myös vakavalla tavalla edellytyksiä Suomen talous-, työttömyys- ja velkaongelmien ratkaisemiselta. Osaaminen on tulevaisuudessakin Suomen tärkein kilpailukykytekijä.

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on johtajuusvaje. Hallitus lupasi, että Suomi on maailman osaavin kansakunta vuonna 2020. Mitkään tosielämän toimenpiteet eivät ole tätä edistäneet, päinvastoin.

Hallituksen koulutuspoliittiset kärkihankkeet ovat epäonnistuneet. Eduskuntaan on tuotu myös puutteellisesti valmisteltuja ja keskeneräisiä hankkeita, jotka ovat saaneet koulutuksen kentän hämmennyksen ja jopa sekasorron tilaan. Koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset tai opettajat eivät tiedä, mitä tulevina vuosina tapahtuu.

Hallituksen esitykset toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta herättävät erityisen suurta huolta. Hallitus on leikkaamassa 260 miljoonaa euroa, joka on yhteensä noin kymmenen prosenttia toisen asteen koulutuksen kokonaisrahoituksesta. Arvioiden mukaan leikkaus tarkoittaisi jopa joka kolmannen oppilaitoksen sulkemista.

Toisin kuin opetusministeri ja hallitus väittävät, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen oppilaitosten sulkeminen johtaisi koulutuksen keskittymiseen sekä tasa-arvon heikentymiseen. Palaisimme ajassa vuosikymmeniä taaksepäin, kun nuoret joutuisivat muuttamaan koulutuksen perässä omilleen suuriin kaupunkikeskuksiin. Tä-mä nostaisi asumisen tukemisen kustannuksia sekä toisi painetta vuokra-asuntotuotannon lisäämiselle. 15- ja 16-vuotiaiden nuorten muuttaminen omilleen lisäisi myös syrjäytymisriskiä, koska kaikki eivät ole vielä valmiita muuttamaan omilleen näin varhaisessa vaiheessa.

Pienten lukioiden sulkeminen vaikuttaisi myös yläkoulujen tulevaisuuteen. Koska yläkoulut jakavat usein lukion kanssa yhteiset tilat ja opettajat, tarkoittaisi lukioiden sulkeminen kuoliniskua myös monille yläkouluille.

Tasa-arvoinen koulutus on Suomen vahvuus myös tulevaisuudessa. Tasa-arvon mureneminen on estettävä. Koko Suomessa on oltava mahdollisimman tasa-arvoiset edellytykset koulunkäyntiin ja opiskeluun eri asteilla. Koulujen eriytymiseen on puututtava. Jokaisen koulun pitää olla turvallinen sekä oppilaiden että opettajien kannalta. Mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä lähempänä kotia koulun pitää olla.

Suomalaisen koulutuksen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, mikäli osaamme tarttua niihin oikealla tavalla. Maassamme on hyvin koulutusmyönteinen ilmapiiri ja opettajakuntamme maailman osaavinta. Myös yliopistomme ja ammattikorkeakoulumme tuottavat laadukasta osaamista eri puolilla Suomea.

Koulutuksen uudistamisen on lähdettävä liikkeelle alhaalta ylöspäin. Ratkaisut koulutuksen kehittämiseksi löytyvät muun muassa uudesta oppimisesta ja pedagogiikasta sekä innovaatioista ja opettajien ammattitaidon nykyistä paremmasta hyödyntämisestä. Uusia oppimisympäristöjä on otettava käyttöön ja uuden teknologian mahdollisuudet on hyödynnettävä aiempaa paremmin. Myös työelämä on tuotava lähemmäs koulutusta kaikilla tasoilla. Näin parannetaan koulutuksen työelämävastaavuutta ja sitä kautta työllisyyttä sekä saadaan uusia voimavaroja koulutukseen.

Hallitus on leikkaus- ja keskittämispolitiikallaan murentanut suomalaista sivistystä ja koulutusta heikentäen mahdollisuuksia saada Suomi nousuun. Ihmisten huoli koulutuksen tasa-arvosta ja tulevaisuudesta on aito.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miksi hallitus on toiminut oman hallitusohjelmansa vastaisesti ja vienyt pohjaa uudelta kasvulta, vaarantanut koulutuksen tasa-arvon ja heikentänyt Suomen menestyksen perustaa leikkaamalla koulutuksesta historiallisen paljon,

aikooko hallitus perua toisen asteen koulutuksen järjestämislupien pakkohaun ja

miten hallitus aikoo turvata toisen asteen koulutuksen riittävän rahoituksen ja palvelujen tasapuolisen saatavuuden koko maassa?

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2015

 • Tuomo Puumala /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Laila Koskela /kesk
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Raatikainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Annika Lapintie /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Katja Hänninen /vas
 • Anna Kontula /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Eila Tiainen /vas
 • Jari Myllykoski /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Satu Haapanen /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Jani Toivola /vihr
 • Silvia Modig /vas
 • James Hirvisaari /m11

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi Jaana Pelkosen ja varajäseneksi Heikki Auton sekä

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Raija Vahasalon ja varajäseneksi Arto Satosen.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 330/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 151/4/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotus

5 luvun 3 a §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Teen pöydälle jaetun esityksen mukaisen ehdotuksen, joka siis tarkoittaa perusomavastuun laskemista mietinnön mukaisesta 45 eurosta 40 euroon.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Virtasen ehdotusta.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälän poistoehdotuksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Vakuutetulla on oikeus saada korvausta lääkekustannuksista sen jälkeen, kun vakuutetun tämän luvun mukaan korvaukseen oikeuttavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvauksen perusteena olevat kustannukset ylittävät 40 euroa saman kalenterivuoden aikana (alkuomavastuu).

Alkuomavastuuta sovelletaan seuraavan kalenterivuoden alusta, kun vakuutettu on täyttänyt 18 vuotta. Alkuomavastuu kerryttää 8 §:n 1 momentissa säädettyä vuosiomavastuuta."

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta Erkki Virtasen ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta Hanna Mäntylän ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä pykälän sisältöä koskevasta Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 14, tyhjiä 33; poissa 17.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Hanna Mäntylän pykälän poistamista koskevasta ehdotuksesta eduskunta hyväksyi 5 luvun 3 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 2 )

5 luvun 4 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosesityksen.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Erkki Virtanen on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Hanna Mäntylän ehdotuksesta Erkki Virtasen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta Erkki Virtasen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Erkki Virtasen ehdotuksen äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 3 )

2) Äänestyksessä Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 luvun 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 136, ei 14, tyhjiä 33; poissa 16.

( Ään. 4 )

5 luvun 5 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 luvun 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 5 )

5 luvun 7 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyytääkö edustaja Virtanen puheenvuoroa?

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! En pyydä, koska edellisestä äänestyksestä johtuu, että tätä äänestystä ei kannata enää suorittaa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 luvun 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 148, ei 33; poissa 18.

( Ään. 6 )

5 luvun 8 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen esityksen, joka on minun mielestäni kyllä ihan sama kuin tuon vastalauseen 2 mukainen esitys.

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Virkakunta on katsonut ehdotukset, ja puhemies tulkitsee, että edustaja Virtasen ehdotus on erillinen ehdotus ja eroaa edustaja Mäntylän ehdotuksesta.

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Erkki Virtanen on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Hanna Mäntylän ehdotuksesta Erkki Virtasen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta Erkki Virtasen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Erkki Virtasen ehdotuksen äänin

jaa 149, ei 33; poissa 17.

( Ään. 7 )

2) Äänestyksessä Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 luvun 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 136, ei 14, tyhjiä 32; poissa 17.

( Ään. 8 )

5 luvun 10 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 luvun 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 136, ei 47; poissa 16.

( Ään. 9 )

19 luvun 1 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 19 luvun 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 148, ei 33; poissa 18.

( Ään. 10 )

19 luvun 5 §

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen muutosesityksen.

Johanna Jurva /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylä on Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Hanna Mäntylän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 19 luvun 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 148, ei 33; poissa 18.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 309/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

PTK 152/4/2014

Päätökset

11 b §

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä 309, 11 b §:ssä, esitetään, että opetuksen yksikköhintojen indeksijäädytykset jäisivät pysyviksi. Vastalause tälle, joten esitän...

Puhemies Eero Heinäluoma:

Huomautan, että tässä ei enää toisteta ehdotuksia vaan tehdään se ehdotus, joka ilmenee valiokuntatyössä.

Ritva Elomaa /ps:

Esitän, arvoisa puhemies, että 11 b § poistetaan ja hylätään.

Silvia Modig /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ritva Elomaa on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Ritva Elomaan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi 11 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 135, ei 47; poissa 17.

( Ään. 12 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluevalvontalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 296/2014 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 334/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2014 vp

Lakialoite  LA 34/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 8/2012 vp, 35/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 336/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 4/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Ja tässä on sen verran puheenvuoropyyntöjä, että tämän asian käsittely joudutaan keskeyttämään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 155/19/2014

8) Hallituksen esitys eduskunnalle kalata-loushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 353/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 30/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 279/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 344/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 17.2.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen