Täysistunnon pöytäkirja 155/2002 vp

PTK 155/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

155. TORSTAINA 5. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Osmo Soininvaara /vihr
  • Pekka Ravi /kok
  • Satu Hassi /vihr
  • Unto Valpas /vas
  • Marja Tiura /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2002 vp

Lakialoite  LA 132, 152/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 23/2001 vp, 66/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

127 a §

Keskustelu:

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen sisällön, joka on vastalauseessa 1, jolloin omavastuuosuus poistuisi ja todella voitaisiin pienituloisia huomioida.

Juha  Korkeaoja  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Korkeaojan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 44 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 44.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Anne Holmlund /kok:

Arvoisa puhemies! Täytyy synnikseni tunnustaa, että istuin vahingossa ed. Kärkkäisen paikalla ja painoin ensin hänen nappulallaan "tyhjää".

Ensimmäinen varapuhemies:

Merkitään pöytäkirjaan.

127 b §

Keskustelu:

Olavi Ala-Nissilä /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen sisällön, joka on vastalauseessa 1, jolloin voitaisiin sivukulujen lisäksi vähentää 25 prosenttia palkasta mietinnössä ehdotetun 10 prosentin sijasta, jolloin lakiehdotus paranisi selvästi.

Maria Kaisa  Aula  /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ala-Nissilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2002 vp

Lakialoite  LA 16/2000 vp, 22, 93, 145/2001 vp, 103, 114, 149/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 244/2000 vp, 26/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 42. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1. lakiehdotus

9 §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että pykälä poistetaan, mikä tarkoittaa, ettei lääkekustannusten omavastuuosuuksiin korotuksia tehdä.

Merikukka Forsius /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Rehulan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Forsiuksen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 56.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

18 a ja 18 b § hyväksytään keskustelutta.

22 §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että pienimmät äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat korotetaan minimityöttömyysturvan tasolle.

Merikukka Forsius /vihr:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Rehulan tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Forsiuksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 56.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

23 e ja 28 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

11, 15, 18 ja 24 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2002 vp

Lakialoite  LA 170, 179/1999 vp, 67/2000 vp, 109, 135/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2002 vp

Lakialoite  LA 118/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 131/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 18.05.

Täysistunto lopetetaan kello 17.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen