Täysistunnon pöytäkirja 155/2014 vp

PTK 155/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

155. TIISTAINA 17. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—16.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Satu Haapanen /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jari Myllykoski /vas
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Suna Kymäläinen /sd (14.20)
 • Saara Karhu /sd (14.30)
 • Markus Mustajärvi /vr (16.05)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 12.2.2015 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 46/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 363/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 364/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n, maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 365/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 366/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 353/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 30/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 344/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2014 vp

Lakialoite  LA 89/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 43/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 29/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 304/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/3/2014

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 309/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 330/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/4/2014

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 340/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 347/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/5/2014

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 318/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 323/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laiva-apteekista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 325/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 336/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 4/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Asian käsittely keskeytettiin 13.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 154/7/2014

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 158/6/2014

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 18.2.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen