Täysistunnon pöytäkirja 156/2001 vp

PTK 156/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

156. TIISTAINA 18. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Paula Kokkonen /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Paula Kokkonen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18. ja 19.12. edustajat

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18. ja 19.12. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.12. edustajat

 • Paula Kokkonen /kok
 • Henrik Lax /r

18. ja 19.12. edustaja

 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Ed. Kuisman eduskuntaryhmä ja edustajien istumajärjestys

Puhemies:

Ed. Kuisma on 13. päivänä joulukuuta 2001 päivätyssä kirjeessään uudistanut aikaisemmin eli 6. päivänä maaliskuuta 2001 päivätyn ilmoituksensa siitä, että hän siirtyy Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäseneksi 1. päivästä tammikuuta 2002 lukien. Samalla hän on ilmoittanut luopuvansa edustamasta eduskunnassa Remonttiryhmä rp:tä ja liittyneensä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp:n jäseneksi.

Tämän johdosta eduskunnan 31. päivänä maaliskuuta 1999 hyväksytty ja 9. päivänä maaliskuuta 2001 muutettu istumajärjestys muuttuu siten, että Remonttiryhmä-nimistä eduskuntaryhmää ei 1. päivästä tammikuuta 2002 alkaen ole Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ja Vihreän eduskuntaryhmän välissä. Ed. Kuisman istumapaikka istuntosalissa merkittäneen Sosialidemokraattiselle eduskuntaryhmälle kuuluvaksi istumapaikaksi.

Merkitään.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 14. päivänä kuluvaa joulukuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 262—282/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseniksi ed. Akaan-Penttilä ja ed. Kummola sekä varajäseneksi ed. Hemmilä,

perustuslakivaliokunnan varajäseneksi ed. Katainen,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Tiura ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Sarkomaa sekä

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Kurvinen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistan mukaisesti

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi ed. Tiura ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Katainen sekä varajäseneksi ed. Vahasalo.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002; Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 115, 206/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2001 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1341/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37.

Talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely jatkuu.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Puhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime perjantain täysistunnossa.

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 33.01.21 lisäyksenä 3 000 000 euroa lapsiasiainvaltuutetun viran perustamiseen. (TAA 604)

 • Niilo Keränen /kesk
 • momentille 33.02.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa kasvatuksen keinoja ja vastuita kehittävään hankkeeseen. (TAA 615)

 • Anu  Vehviläinen  /kesk
 • momentille 33.15.52 lisäyksenä 13 000 000 euroa lapsilisien indeksikorotusten toteuttamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 2, TAA 582)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 250 000 euroa adoptiovanhempien perhevapaiden pidentämiseen. (TAA 467)

 • Anu  Vehviläinen  /kesk
 • momentille 33.18.60 lisäyksenä 13 000 000 euroa pienimpien äitiys-, isyyspäivä- ja vanhempainrahojen korottamiseen budjettiperusteisesti. (Vastalause 2, TAA 955)

 • Ismo Seivästö /kd
 • momentin 33.18.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii vuoden 2002 aikana esityksen sairausvakuutuslain mukaisen äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan minimimäärän korottamisesta vähintään työttömän peruspäivärahan tasolle." (Vastalause 1)

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 100 000 000 euroa kansaneläkkeiden pohjaosan palauttamiseksi eläkeläisille budjettiperusteisesti. (TAA 302)

 • Seppo Kanerva /kok
 • momentille 33.19.60 lisäyksenä 80 000 000 euroa kahteen kertaan leikatun kansaneläkkeen pohjaosan korvaamiseen budjettiperusteisesti. (TAA 549)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentin 33.19.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että vuoden 2002 aikana hallitus valmistelee esityksen kansaneläkkeen lapsikorotusten ulottamisesta 18 ikävuoteen ja niiden palauttamisesta leikkausta edeltäneelle tasolle." (Vastalause 2)

 • Sulo  Aittoniemi  /alk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 6 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämiseen sitä vailla oleville vuonna 1926 syntyneille veteraaneille. (TAA 304)

 • Inkeri Kerola /kesk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 6 100 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämiseen vuonna 1944 palvelukseen astuneille sekä aikaisemmista ikäluokista niille, joilta tunnus puuttuu. (TAA 612)

 • Kari   Myllyniemi  /kesk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 8 500 000 euroa vähävaraisten sotaveteraanien eläkkeiden korottamiseen ja asumistukeen budjettiperusteisesti. (TAA 833)

 • Lauri  Oinonen  /kesk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 16 800 000 euroa eläkkeen maksamiseksi budjettiperusteisesti sodan aikana palveluksessa olleille lotille. (TAA 940)

 • Aulis  Ranta-Muotio  /kesk
 • momentille 33.21.52 lisäyksenä 3 700 000 euroa ylimääräisen rintamalisän korottamiseen budjettiperusteisesti. (TAA 1028)

 • Kari   Myllyniemi  /kesk
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa talvi- ja jatkosodan aikaisissa partisaanihyökkäyksissä vammautuneille. (TAA 834)

 • Erkki  Kanerva  /sd
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 1 700 000 euroa sotainvalidien hautausavustukseen oikeutettujen piirin laajentamiseen. (TAA 550)

 • Seppo  Lahtela  /kesk
 • momentille 33.22.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa sotilasvammalain mukaisen laitoshoidon laajentamiseen koskemaan 25 prosentin haitta-asteen sotainvalideja. (TAA 597)

 • Hannu Takkula /kesk
 • momentille 33.22.56 lisäyksenä 400 000 euroa sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan ja että momentin perusteluissa lausutaan: "Määrärahaa saa käyttää myös neuvostopartisaanien tuhoamissa kylissä eläneiden kuntoutustoimintaan." (TAA 1154)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentille 33.22.59 lisäyksenä 4 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen. (Vastalause 2, TAA 1278)

 • Leea Hiltunen /kd
 • luvun 33.22 uudelle momentille lisäyksenä 2 000 000 euroa neuvostopartisaanien hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden kuntoutukseen. (TAA 468)

 • Leea  Hiltunen /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa lastensuojelun voimavarojen lisäämiseen. (TAA 471)

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 16 000 000 euroa valtionosuudeksi kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen korotusten budjettiperusteiseen maksamiseen. (Vastalause 2, TAA 958)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa vanhusten hoivapalvelujen järjestämiseen. (Vastalause 1, TAA 606)

 • Lauri Oinonen /kesk
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 1 700 000 euroa lääkäreiden yöpäivystyksen ja terveyskeskusten palvelutason turvaamiseen. (TAA 942)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • momentille 33.32.30 lisäyksenä 1 725 000 euroa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien toiminnan turvaamiseen. (TAA 1193)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentin 33.32.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus viimeistään lapsipoliittisen selonteon yhteydessä tuo eduskunnalle esityksen kotona tapahtuvan hoivatyön kehittämisestä siten, että se on tasa-arvoinen vaihtoehto muiden hoivaratkaisujen rinnalla." (Vastalause 1)

 • Tuula Haatainen /sd
 • momentille 33.32.31 lisäyksenä 4 200 000 euroa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin investointeihin. (TAA 440)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.32.31 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin. (Vastalause 1)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 33.32.35 lisäyksenä 2 500 000 euroa lastensuojelun kustannusten tasausjärjestelmän menoihin. (TAA 607)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.32.38 lisäyksenä 7 000 000 euroa huume- ja päihdevieroitushoidon toteuttamiseen. (Vastalause 1, TAA 1078)

 • Jouko  Jääskeläinen  /kd
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa vapaaehtoisjärjestöjen avioliitto- ja perhetyöhön. (TAA 535)

 • Mirja Ryynänen /kesk
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 135 000 euroa Irti Huumeista ry:n toimintaan. (TAA 1074)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.92.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa perheiden päihdekasvatuksen tukemiseen. (TAA 1079)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 33.92.58 lisäyksenä 1 400 000 euroa rintamaveteraanitunnuksia vailla olevien sodissa palvelleiden kuntoutukseen. (TAA 474)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 33.92.59 lisäyksenä 1 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen. (TAA 1082)

  Keskustelu:

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Niilo Keränen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Tanja Karpela /kesk:

  Kannatan.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Ismo Seivästö /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Seppo Kanerva /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Klaus Bremer /r:

  Kannatan.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Kannatan.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Inkeri Kerola /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan.

  Kari Myllyniemi /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Kannatan.

  Aulis  Ranta-Muotio  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Kari Myllyniemi /kesk:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 17.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan.

  Seppo Kanerva /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Klaus Bremer /r:

  Kannatan.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Hannu Takkula /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Aulis Ranta-Muotio /kesk:

  Kannatan ed. Takkulan ehdotusta.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Kannatan.

  Leea  Hiltunen  /kd:

  Teen ehdotukset n:ot 22 ja 23.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 24.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Kannatan.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Tuula Haatainen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 29.

  Rakel Hiltunen /sd:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 30.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 31.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 32.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 33.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Mirja Ryynänen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 35.

  Matti Vanhanen /kesk:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 36.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 37.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 38.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—10, 12—15, 17—33 ja 35—38 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö

  Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 02 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

  Äänestys ed. Keräsen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 03 Työttömyysturvalautakunta, luku 04 Tarkastuslautakunta, luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 07 Työterveyslaitos, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos, luku 12 Valtion koulukodit, luku 13 Työsuojelun piirihallinto ja luku 14 Valtion mielisairaalat hyväksytään.

  Luku 15 Perhekustannusten tasaus

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 13 hyväksytään.

  Luku 16 Yleinen perhe-eläke ja luku 17 Työttömyysturva hyväksytään.

  Luku 18 Sairausvakuutus

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 59 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Seivästön ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 19 Eläkevakuutus

  Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. S. Kanervan ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Tapaturmavakuutus hyväksytään.

  Luku 21 Rintamaveteraanieläkkeet

  Puhemies:

  Ed. Aittoniemen ehdotus n:o 10 ja ed. Kerolan ehdotus n:o 12 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksen n:o 10 ja ed. Kerolan ehdotuksen n:o 12 välillä

  Ehdotus n:o 10 "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 64 ei-ääntä, 40 tyhjää; poissa 11.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 10.

  2) Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksesta n:o 10 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Ranta-Muotion ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 22 Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  __________

  Ed. Kokkonen merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  Äänestys ed. S. Kanervan ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. S. Lahtelan ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Takkulan ehdotuksesta n:o 20

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 14 hyväksytään.

  Luku 23 Muu sodista kärsineiden turva ja luku 28 Muu toimeentuloturva hyväksytään.

  Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 23

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hyssälän ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 25

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 26

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 27

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 179 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Haataisen ehdotuksesta n:o 29

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 30

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 31

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 32

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 33 Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot, luku 53 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta ja luku 57 Lomatoiminta hyväksytään.

  Luku 92 Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö

  Äänestys ed. Jääskeläisen ehdotuksesta n:o 33

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Ryynäsen ehdotuksesta n:o 35

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 35 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 36

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 37

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 37 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 38

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 34
  Työministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime perjantain täysistunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 34.06.02 lisäyksenä 10 000 000 euroa palkkaperusteisiin työllistämistukiin valtionhallinnolle. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 34.06.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa palkkaperusteisiin työllistämistukiin valtionhallinnolle Pirkanmaalla. (TAA 661)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 34.06.02 lisäyksenä 3 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen valtionhallinnolle Lapissa. (TAA 1177)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 34.06.02 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristötöiden rahoittamiseen Lapissa. (TAA 1178)

 • Matti Huutola /vas
 • momentille 34.06.29 lisäyksenä 70 000 euroa Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä hankittavan koulutuksen rahoituksen lisäämiseen. (TAA 490)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 34.06.30 lisäyksenä 7 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille Satakunnassa. (TAA 979)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 34.06.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa palkkaperusteiseen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille Lapissa. (TAA 1179)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 34.06.63 lisäyksenä 300 000 euroa työttömien paikallisyhdistysten aloitteellisuuden tukemiseen. (TAA 571)

 • Anu   Vehviläinen  /kesk
 • momentin 34.06.63 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työvoimahallinnon työllistämisrahojen tehottoman käytön johdosta niin, että alueellisia työttömyyseroja voidaan nykyistä tehokkaammin tasoittaa." (Vastalause 2)

 • Seppo Lahtela /kesk
 • momentille 34.06.64 lisäyksenä 10 000 000 euroa työllisyysperusteisiin siirtomenoihin investointeja varten. (TAA 598)

 • Anne Huotari /vas
 • momentille 34.06.77 lisäyksenä 3 500 000 euroa työllisyydenhoidon erityisaluekokeiluun Kainuussa. (TAA 481)

 • Anu Vehviläinen /kesk
 • luvun 34.06 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että työvoimapalvelujen saatavuus turvataan myös haja-asutusalueilla niin, että työnhakijoiden asiointimatkat eivät veny liian pitkiksi ja että henkilöstön työpaikat turvataan." (Vastalause 2)

  Keskustelu:

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Pertti Turtiainen /vas:

  Kannatan.

  Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 3 ja 4.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan molempia ed. Tennilän ehdotuksia ja teen ehdotuksen n:o 5.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Kannatan.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Katja Syvärinen /vas:

  Kannatan ehdotusta n:o 6.

  Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan.

  Toimi  Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Bjarne Kallis /kd:

  Kannatan.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Anne Huotari /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Paula Lehtomäki /kesk:

  Kannatan ed. Huotarin ehdotusta.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—12 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Työhallinto ja luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksytään.

  Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Huutolan ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 171 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. S. Lahtelan ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 51 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 9.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 15 hyväksytään.

  Luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat ja luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 35
  Ympäristöministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime perjantain täysistunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 35.10.63 lisäyksenä 200 000 euroa Umpisten vanhan kaatopaikan maaperän puhdistamiseen Hausjärvellä. (TAA 1083)

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Hiidenveden ja Lohjanjärven kunnostamiseen. (TAA 717)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristötöiden määrärahoihin. (Vastalause 2)

 • Sakari Smeds /kd
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa ympäristötöiden määrärahoihin. (Vastalause 1, TAA 1132)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • luvun 35.10 uudelle momentille lisäyksenä 5 700 000 euroa väyläalus Seilin muuttamiseen avomeri- ja jääolosuhteisiin soveltuvaksi öljyntorjunta-alukseksi. (TAA 1190)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 35.20.22 lisäyksenä 850 000 euroa Helvetinjärven kansallispuiston luontokeskuksen rakentamiseen. (TAA 663)

 • Sakari Smeds /kd
 • momentille 35.20.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa luonnonsuojelualueiden hoitoon ja kunnossapitoon. (Vastalause 1)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 35.20.64 lisäyksenä 5 045 637 euroa vajoavan rakennuskannan uudelleen paalutukseen Turussa. (TAA 518)

 • Annika Lapintie /vas
 • momentille 35.20.64 lisäyksenä 100 000 euroa Aurajokilaakson kaupunkipuiston kehittämiseen ja rakentamiseen. (TAA 764)

 • Ismo Seivästö /kd
 • momentille 35.20.74 lisäyksenä 300 000 euroa Korpoströmin saaristokeskuksen rakentamista varten. (TAA 1111)

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentille 35.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa taloudellisissa vaikeuksissa olevien vuokratalojen korjausavustuksiin Vantaalla. (TAA 718)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 35.30.60 ehdottaa, että perustelujen väliotsikon "Avustukset" alla oleva kolmas kappale poistetaan sekä ehdottaa momentin perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että koko rakennustuotantoketju ja aluerakentamisen suunnittelu arvioidaan uudelleen ja tämän perusteella ryhdytään pikaisesti kaavoitussäädösten uudistamiseen niin, että kaavoitusmenettelyt kevenevät ja nopeutuvat." (Vastalause 2)

  Keskustelu:

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Juha Rehula /kesk:

  Kannatan.

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Matti Saarinen /sd:

  Kannatan.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Hannes Manninen /kesk:

  Kannatan.

  Sakari Smeds /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Christina Gestrin /r:

  Jag understöder.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

  Kannatan.

  Sakari Smeds /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Päivi Räsänen /kd:

  Kannatan.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Ismo Seivästö /kd:

  Kannatan.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan.

  Ismo Seivästö /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Marjukka Karttunen /kok:

  Kannatan.

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Tarja Kautto /sd:

  Kannatan.

  Markku  Laukkanen  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Hannes Manninen /kesk:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 3—13 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ympäristöministeriö hyväksytään.

  Luku 10 Ympäristön suojelu

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 49 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Laukkasen ehdotus n:o 4 ja ed. Smedsin ehdotus n:o 5 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksen n:o 4 ja ed. Smedsin ehdotuksen n:o 5 välillä

  Ehdotus n:o 4 "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 25 ei-ääntä, 37 tyhjää; poissa 10.

  ( Ään. 50 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 4.

  2) Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 4 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 59 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 9.

  ( Ään. 51 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 11.

  ( Ään. 52 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 174 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 9.

  ( Ään. 53 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Smedsin ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 51 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.

  ( Ään. 54 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 55 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 56 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Seivästön ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 57 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 16 hyväksytään.

  Luku 30 Asumisen edistäminen

  Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 10.

  ( Ään. 58 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 59 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla olevat lausumaehdotukset 17 ja 18 hyväksytään.

  Luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset, luku 50 Ympäristölupavirastot, luku 60 Suomen ympäristökeskus, luku 70 Valtion asuntorahasto ja luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  __________

  Esitellään tulot.

  Osasto 11
  Verot ja veronluonteiset tulot

  Osastoa koskeva ehdotus

  Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Bjarne Kallis /kd
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää vuoden 2003 talousarviokäsittelyyn mennessä mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan vahvistamiseksi palauttamalla ns. pörssiveron ja lisäämällä lyhytaikaiseen omistamiseen perustuvaa myyntivoiton verotusta." (Vastalause 1)

  Keskustelu:

  Bjarne Kallis /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotus n:o 1 ja sitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot, luku 10 Muut verot ja luku 19 Muut veronluonteiset tulot hyväksytään.

  Osaston perustelut

  Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 60 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Osasto 12
  Sekalaiset tulot

  Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 32 Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala, luku 35 Ympäristöministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksytään.

  Osasto 13
  Korkotulot ja voiton tuloutukset

  Luku 01 Korkotulot, luku 03 Osinkotulot ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksytään.

  Osasto 15
  Lainat

  Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat hyväksytään.

  Mietinnön Yhteenveto-osassa oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään.

  Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

  Päätökset:

  Osa Brutto- ja nettobudjetointi ja osa Menomomenttien luokittelu ja asiasisältö hyväksytään.

  Yleisperustelut

  Yleisperusteluja koskeva ehdotus

  Seuraava yleisperusteluja koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että hallituksen toimin lapsiperheiden tulonsiirrot ovat pienentyneet, kymmenissä kunnissa talous on erittäin tiukoilla eikä työttömyys ole puolittunut. Talouden kasvu ei ole jakaantunut oikeudenmukaisesti. Talousarvioesityksessään hallitus ei ole esittänyt riittäviä toimenpiteitä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 1)

  Keskustelu:

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen hyvin perustellun ehdotuksen n:o 1.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotus n:o 1 ja sitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 12.

  ( Ään. 61 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Lausumaehdotusten 1—18 merkitään tulleen hyväksytyiksi asianomaisilla kohdilla.

  Eduskunta on yhtynyt mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvään ehdotukseen talousarvioaloitteiden n:ot 410, 414, 418, 429, 489, 654, 770, 1139, 1214 ja 1217/2001 vp hyväksymisestä.

  Eduskunta yhtyy mietinnön neljänteen ponteen sisältyvään ehdotukseen talousarvioaloitteiden n:ot 1—409, 411—413, 415—417, 419—428, 430—488, 490—653, 655—769, 771—1138, 1140—1213, 1215, 1216 ja 1218—1341/2001 vp hylkäämisestä.

  Eduskunta hyväksyy mietinnön viidenteen ponteen sisältyvän ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.

  Asia on loppuun käsitelty.

  4) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

  Ainoa käsittely

  Kertomus  K 11/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2001 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 13.

  Mietintö hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  5) Ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehille tulevasta määrärahasta niiden kulujen korvaamiseksi, joita heillä on ollut valtiopäivien aikana

  Ainoa käsittely

  Valtiovarainvaliokunnan kirjelmä  M 3/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan kirjelmä n:o 3.

  Keskustelua ei synny.

  Valtiovarainvaliokunnan ehdotus hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  6) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 23/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  7) Hallituksen esitys maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 25/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  8) Lakialoite laiksi poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Lakialoite  LA 156/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  9) Hallituksen esitys laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 210/2001 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

  Koska ensimmäisessä käsittelyssä päätetystä ensimmäisestä lakiehdotuksesta on päätettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä, ehdotan meneteltäväksi seuraavasti:

  Ensin tehdään päätös siitä lakivaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee ensimmäisen lakiehdotuksen julistamista kiireelliseksi. Jos lakivaliokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos sitä vastoin ehdotus lakiehdotuksen julistamisesta kiireelliseksi hylätään, on tehtävä päätös lakiehdotuksen hyväksymisestä lepäämään tai sen hylkäämisestä.

  Tämän jälkeen tehdään päätös toisesta lakiehdotuksesta, joka voidaan hyväksyä tai hylätä.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Keskustelua ei synny.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty ensimmäinen lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi yksimielisesti.

  Lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty toinen lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  10) Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 165/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  11) Hallituksen esitys laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 180/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  12) Hallituksen esitys osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 176/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—9. lakiehdotus ja talousvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 10. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  13) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 184/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  14) Hallituksen esitys laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 220/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  15) Hallituksen esitys Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 223/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  16) Hallituksen esitys Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 224/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  17) Hallituksen esitys Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 225/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  18) Hallituksen esitys Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 226/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  19) Hallituksen esitys Tshekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 227/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  20) Hallituksen esitys Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 228/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  21)  Euroopan neuvoston uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 229/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  22) Hallituksen esitys Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 230/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  23) Hallituksen esitys terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 231/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  24) Hallituksen esitys viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 232/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

  25) Hallituksen esitys kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 233/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

  26) Hallituksen esitys tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 234/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  27) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 235/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

  28) Hallituksen esitys laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 236/2001 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  29) Laki kuntalain 65 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 154/2001 vp (Tero Mölsä /kesk ym.)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

  30) Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 157/2001 vp (Unto Valpas /vas ym.)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

  31) Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 161/2001 vp (Matti Kangas /vas)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  32) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 162/2001 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

  Täysistunto lopetetaan kello 15.48.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen