Täysistunnon pöytäkirja 158/2006 vp

PTK 158/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

158. TIISTAINA 13. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kalevi Olin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.2. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.2. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.2. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 8. päivänä helmikuuta 2007 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 75/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 32. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime perjantain ensimmäisessä istunnossa.

PTK 156/6/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—4 § ja 1 luvun otsikko, 5—7 § ja 2 luvun otsikko, 8—11 § ja 3 luvun otsikko, 12—20 § ja 4 luvun otsikko, 21—23 § ja 5 luvun otsikko, 24—28 § ja 6 luvun otsikko sekä 29—31 § hyväksytään keskustelutta.

32 §

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä hyväksytään siinä muodossa, mikä on vastalauseessa.

Lyly Rajala /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Soinin hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Lyly Rajalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 luvun otsikko, 33—36 § ja 8 luvun otsikko, 37—43 § ja 9 luvun otsikko sekä 44 ja 45 § ja 10 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. ja 3. lakiehdotus

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi viime perjantain ensimmäisessä istunnossa. Nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja toisessa käsittelyssä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyistä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

PTK 156/10/2006

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että sopimusta ei hyväksytä ja lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy sopimuksen ja siihen liittyvät lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on sopimus ja lakiehdotukset hylätty.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen ja siihen liittyvät lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 4/2006 vp

Lakialoite  LA 169/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt työjärjestyksen muutosehdotus ja lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Työjärjestyksen muutosehdotus ja lakiehdotus hyväksytään.

Säädösehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Ahvenanmaan maakuntapäivien ehdotus laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Muu asia  M 3/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 38/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 40/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13)  Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2006 vp

Lakialoite  LA 92/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2006 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2006 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 3.—10. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 159/1/2006

17) Hallituksen esitys laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 22/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2006 vp

Lakialoite  LA 85, 86/2003 vp, 13/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 82/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. lakiehdotus ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 6. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 159/2/2006

20) Hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2006 vp

Lakialoite  LA 1/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 159/3/2006

22) Hallituksen esitys laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 275/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 18/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 159/4/2006

26) Valtiontilintarkastajien kertomus 2006

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​