Täysistunnon pöytäkirja 159/2002 vp

PTK 159/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

159. TIISTAINA 10. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Klaus Bremer /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.12. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Sauli Niinistö /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

10. ja 11.12. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Hannes Manninen /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

10.12. edustajat

 • Klaus Bremer /r
 • Säde Tahvanainen /sd

10.—13.12. edustaja

 • Petri Neittaanmäki /kesk (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.12. edustajat

 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121, 254/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2002 vp

Lakialoite  LA 110/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitysten pohjalta päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Aulan kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 2 sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 88 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 53.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 122/2002 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122, 255/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2002 vp

Lakialoite  LA 59, 86/2001 vp, 152/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esityksiin n:ot 122 ja 255 pohjautuva 1. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen n:o 122 sisältyvä 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Pekkarisen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Ala-Nissilän lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 56.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2002 vp

Lakialoite  LA 132, 152/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 23/2001 vp, 66/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2002 vp

Lakialoite  LA 170, 179/1999 vp, 67/2000 vp, 109, 135/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. U. Anttila ed. Hassin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että ympäristöverotuksen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi hallitus laatii toimenpideohjelman, jonka tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. U. Anttilan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 88 jaa- ja 50 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 60.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2002 vp

Lakialoite  LA 118/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 131/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus ja sivistysvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus ja sivistysvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 2. lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/2002 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144, 258/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2002 vp

Lakialoite  LA 16/2000 vp, 22, 93, 145/2001 vp, 103, 114, 149/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 244/2000 vp, 26/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2002 vp

Lakialoite  LA 77/1999 vp, 14, 186/2000 vp, 32, 55, 81/2001 vp, 43, 54, 71, 80, 90, 129/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 182, 245, 267/2000 vp, 201, 204/2001 vp, 128/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 9/2002 vp

Lakialoite  LA 142/2001 vp, 77, 88/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 156/2000 vp, 121/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2002 vp

Lakialoite  LA 150/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 246/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 10/2002 vp

Lakialoite  LA 86/2000 vp, 159/2001 vp, 8, 154/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Liberiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Asetus  A 1/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 28/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Asetus  A 2/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 29/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Asetus  A 3/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 30/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 21/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 260/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 238/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 246/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen