Täysistunnon pöytäkirja 159/2006 vp

PTK 159/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

159. KESKIVIIKKONA 14. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Arto Seppälä /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Kallio /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.2. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

14. ja 15.2. edustaja

 • Kari Rajamäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.2. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

14. ja 15.2. edustajat

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Irja Tulonen /kok

__________

Puhemiehen ja varapuhemiesten kulujen korvaaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu edustajanpalkkiosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu, valtiovarainvaliokunnan 6. päivänä helmikuuta 2007 eduskunnalle tekemä ehdotus, joka koskee puhemiehen ja varapuhemiesten kulujen korvaamista (M 5/2006 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2006 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 158/16/2006

Keskustelussa on ed. Jaakko Laakso ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään.

Ed. Erkki Pulliainen on ed. Johanna Sumuvuoren kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 3.—10. lakiehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puolustusvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Pulliaisen lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2006 vp

Lakialoite  LA 85, 86/2003 vp, 13/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 82/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. lakiehdotus sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 6. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 158/19/2006

Keskustelussa on ed. Osmo Soininvaara ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Lisäksi on ed. Osmo Soininvaara ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Virpa Puisto on ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lapsen huostaanottoa koskevan päätöksenteon toimivuutta ja että hallitus tarvittaessa ja mahdollisimman ripeästi valmistelee ehdotuksen sellaisen lastensuojelua tehostavan päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta, että päätöksen tahdonvastaisesta huostaanotosta tekee moniammatillinen toimielin, joka perustettaisiin esimerkiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien yhteyteen."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on äänestettävä ensimmäisessä käsittelyssä päätettyjen lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. lakiehdotuksen sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 6. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät 1., 2. ja 4. lausumaehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Koska eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, en katso voivani ottaa ed. Soininvaaran lausumaehdotusta äänestettäväksi, sillä se olisi vastoin eduskunnan asiassa tekemää päätöstä.

Puhemiehen menettely hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed Puiston lausumaehdotus ja mietintöön sisältyvä 3. lausumaehdotus ovat vastakkaisia, joten niistä on äänestettävä toisiaan vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintöön sisältyvä 3. lausumaehdotus "jaa", ed. Puiston ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 89 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Puiston lausumaehdotuksen.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2006 vp

Lakialoite  LA 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 158/21/2006

Keskustelussa on ed. Ben Zyskowicz ed. Seppo Lahtelan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Esko-Juhani Tennilä on ed. Mikko Kuopan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Zyskowiczin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Zyskowiczin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 60 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 22.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 158/25/2006

Keskustelussa on ed. Satu Taiveaho ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 7 )

( liite7 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 6 ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 19. Keskustelu käydään ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Esitellään kertomus perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta keskeytetään.

Esitellään kertomus ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 161/1/2006

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö hyväksytään.

Asia on ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta loppuun käsitelty.

6) Valtiontilintarkastajien kertomus 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 49.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 16/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 16.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8) asiasta.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 17/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 17.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio.

Keskustelua ei synny. [Keskustelu sallittu 7) asian yhteydessä]

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 14.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 10) asiasta.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 15/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 15.

Keskustelua ei synny. [Keskustelu sallittu 9) asian yhteydessä]

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Laki perintö- ja lahjaverolain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 176/2006 vp (Antero Kekkonen /sd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki ammattitautilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 180/2006 vp (Tarja Cronberg /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki kuntalain 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 185/2006 vp (Annika Lapintie /vas)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

14) Laki perintö- ja lahjaverolain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 186/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen