Täysistunnon pöytäkirja 159/2014 vp

PTK 159/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

159. TIISTAINA 24. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—17.44) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.44—18.46).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Jari Leppä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Ismo Soukola /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Ville Niinistö /vihr (14.30)
 • Mikko Alatalo /kesk (15.43)
 • Ismo Soukola /ps (16.09)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on tänään 24.2.2015 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 367/2014 vp, joka on esitys vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen täydentämisestä.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ja puolustusministeri Carl Haglundin esittelypuheenvuorojen jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, puolustusvoimista annetun lain ja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 297/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 21/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 47/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 356/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 25/2014 vp

Lakialoite  LA 64/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 162/2/2014

7) Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1., 2., 7., 8., ja 14.—37. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 3.—6. ja 9.—13. lakiehdotuksen hylkäämisestä

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle kalataloushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 353/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 30/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 344/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 260/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

13) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 21/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 230/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 361/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 25.2.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen