Täysistunnon pöytäkirja 16/2001 vp

PTK 16/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

16. TIISTAINA 27. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Kokkonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Satu Hassi /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.2. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

27.2.—2.3. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Kokkonen /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.2. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

27. ja 28.2. edustaja

 • Jari Leppä /kesk

27.2.—24.3. edustaja

 • Seppo Kanerva /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.2. edustajat

 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

27. ja 28.2. edustajat

 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 22. päivänä helmikuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 4/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee 18. päivänä joulukuuta 1997 tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys postipalvelulaiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2000 vp

Lakialoite  LA 87/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 65, 121/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Takkula ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että mietinnön luvun "Suomen Posti Oy:n henkilöstön aseman turvaaminen" viimeisen kappaleen sijasta hyväksytään vastalauseen 1 mukainen lausuma.

Ed. Vistbacka on ed. Seivästön kannattamana ehdottanut vastalauseeseen 2 sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Seivästö on ed. Kankaanniemen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että viimeistään postipalvelulain selonteon yhteydessä eduskunnalle selvitetään myös rahaliikenteen toimivuus ja valtionhallinnon palvelujen saatavuus valtakunnan eri alueilla."

Ed. Mölsä on ed. Lämsän kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus määrittelee Suomen Posti Oy:n tulostavoitteet sellaisiksi, että yhtiöllä on mahdollisuudet kehittää sekä postin omien että asiamiespostien toiminnan laatua postipalvelulain ja mietinnön edellyttämällä tavalla."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Takkulan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Takkulan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 63.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 63.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Seivästön ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Seivästön ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 65.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Mölsän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Mölsän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 65.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta hyväksyy liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta.

Eduskunta yhtyy liikennevaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Suomen liittymisestä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan vuonna 1991 tarkistettuun kansainväliseen yleissopimukseen

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Genevessä 19. päivänä maaliskuuta 1991 tehdyn uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan yleissopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä, yleissopimuksen hyväksymistä koskeva ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 3.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​