Täysistunnon pöytäkirja 16/2002 vp

PTK 16/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

16. TIISTAINA 26. HELMIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Jukka Gustafsson /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.2. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

25.2.—2.3. edustaja

 • Juha Rehula /kesk (isyysloma)

26.2. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.2. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Jari Koskinen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Tero Mölsä /kesk

26. ja 27.2. edustaja

 • Eero Akaan-Penttilä /kok

26.2.—1.3. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Henrik Lax /r

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. päivänä helmikuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 6/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä huhtikuuta 2002 ja päättyy 31. päivänä maaliskuuta 2006.

Edustajille on jaettu yhteenveto tehtävään ilmoittautuneista sekä ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista.

Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan näin ollen umpilipuin ja noudattamalla eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Huomautan, että äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Isohookana-Asunmaa, Laakso, Rajamäki ja Vahasalo.

Vaalitoimitus alkaa.

Puhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet Petri Jääskeläinen 173 ääntä, Ossi Lantto 3 ääntä sekä Risto Hiekkataipale ja Eero Kallio kumpikin 1 äänen.

Puhemies:

Kun valtionsyyttäjä, oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläinen on saanut enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä huhtikuuta 2002 ja päättyy 31. päivänä maaliskuuta 2006.

Puhemies:

Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston tietoon.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2000

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1 ja suhteita ulkovaltoihin koskevalta osalta ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 8/2001 vp. Keskustelu käydään ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Esitellään kertomus perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mauri Salo ed. Vihriälän kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Vuoden 2001 aikana yrittäjien lukumäärä on vähentynyt noin 15 000 henkilöllä. Tämä negatiivinen kehitys näkyy muun muassa työllisyyslukujen heikkenemisenä. Hallitus ei ole kertomusvuoden aikana riittävästi paneutunut yrittäjyyden edistämiseen.

Hallituksen toimenpidekertomuksessa ei näytä juurikaan olevan toimenpiteitä yrittäjyysilmapiirin kohentamiseksi ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi. Tästä syystä hallituksen tulee käynnistää välittömästi seuraava viiden kohdan yrittäjyysohjelma:

— yrittämiseen liittyvän byrokratian vähentäminen toteuttamalla niin sanottu yhden luukun periaate

— yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien koulutusmahdollisuuksien parantaminen sekä peruskoulujen, keskiasteen koulujen ja opettajankoulutuksen antaman yrittäjätietouden tehostaminen

— pienyritysystävällisempien rahoitusmarkkinoiden luominen ottamalla käyttöön esimerkiksi nuorisolaina

— yritysten sukupolvenvaihdosten rohkaiseminen lahja- ja perintöverotusta keventämällä sekä pitämällä voimassa yhtiöverotuksen hyvitysjärjestelmä

— pienempipalkkaisen työn kannattavuuden lisääminen yritysten sivukuluja alentamalla."

Selonteko hyväksytään.

Perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

__________

Ed. Gustafsson merkitään läsnä olevaksi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt on äänestettävä ed. M. Salon ehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. M. Salon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 77.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä tiedoksi hallitukselle hyväksytään.

Esitellään kertomus ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä tiedoksi hallitukselle hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan hyväksymistä, sekä toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee selityksen antamista. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laeiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 13) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 245/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n sekä kolttalain 68 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 243/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen