Täysistunnon pöytäkirja 160/2014 vp

PTK 160/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

160. KESKIVIIKKONA 25. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.13—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—18.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (14.28)
 • Anne Holmlund /kok (14.40)
 • Lenita Toivakka /kok (14.49)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen (HE 362/2014 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 367/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 22/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.—174. ja 176.—178. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 179. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 175. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 361/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportti 2011—2014

Ainoa käsittely

Kertomus  K 20/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Edustaja Ruohonen-Lerner, kun meni vähän ohi korvien tällä puolen pöytää kaikilta, oliko tarkoitus, että tämä asia pannaan pöydälle ensi viikon tiistain täysistuntoon? — Esitittekö te ensi viikon tiistaita?

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Kyllä esitin, arvoisa puhemies.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ja oletan, että kannatus, joka nyt käveli ulos ovesta, kohdistuu myöskin siihen tiistaihin. — Kyllä. Asia selvä. Asia pannaan pöydälle ja sitä käsitellään seuraavan kerran ensi tiistain täysistunnossa.

PTK 163/x/2014

Päätökset

Asia pantiin pöydälle 3.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

7) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa

Ainoa käsittely

Kertomus  K 21/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 11/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 211/2014 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 357/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 21/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 244/2014 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 308/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 22/2014 vp

Lakialoite  LA 91/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 162/x/2014

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 345/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja varauman tekemisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja varauman tekemisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

12) Laki omaishoidon tuesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 107/2014 vp (Lauri Heikkilä /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 352/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 48/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 342/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 49/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 298/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 50/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n sekä ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 243/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 284/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 26.2.2015 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen