Täysistunnon pöytäkirja 161/2006 vp

PTK 161/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

161. PERJANTAINA 16. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.2. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.2. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskunnan työskentelyn lopettaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, nojautuen perustuslain 33 §:n 2 momentin säännökseen, päättää lopettaa työskentelynsä tänään 16. päivänä helmikuuta 2007 pidettävän täysistunnon tai täysistuntojen päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

Puhemiehen kiitossanat eduskunnan kanslian henkilökunnalle

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta kokoontuu vaalikauden päättäjäisiin kuukauden kuluttua. Silloin on juhlan ja virallisten puheiden aika. Tässä yhteydessä, eduskunnan viimeisessä työistunnossa, haluan omasta puolestani osoittaa lämpimät kiitokset eduskunnan kanslian henkilökunnalle, joka auliisti ja esimerkillistä palvelualttiutta osoittaen on kuluneen vaalikauden aikana luonut eduskunnalle edellytykset tehokkaaseen lainsäädäntötyöhön.

__________

Vaalikauden päättäjäiset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että tasavallan presidentti tulee tiistaina 13. päivänä maaliskuuta 2007 julistamaan eduskunnan työn päättyneeksi vaalikaudelta 2003—2006.

Kutsun teidät, arvoisat edustajat, vaalikauden päättäjäisiin, jotka pidetään Eduskuntatalossa mainittuna päivänä, sekä ennen päättäjäisiä pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen.

Ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.40 Kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon.

Jumalanpalveluksen jälkeen vaalikauden päättäjäiset alkavat täällä Eduskuntatalossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä.

Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 15. päivänä joulukuuta 2000 hyväksymiä ohjeita.

__________

Eduskunnan kokoontuminen vuoden 2007 valtiopäiville

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, nojautuen perustuslain 33 §:n 1 momentin säännökseen, päättää, että eduskunta kokoontuu vuoden 2007 valtiopäiville tiistaina 27. päivänä maaliskuuta kello 12.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

Kansainvälisiä asioita koskevien hallituksen esitysten käsittelyn jatkaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa todennut, että hallituksen esitykset HE 52, 86/2005 vp, 2/2006 vp ovat perustuslain 49 §:n 3 momentissa tarkoitettuja eduskunnassa vireillä olevia kansainvälisiä asioita, joiden käsittelyä voidaan tarvittaessa jatkaa myös eduskuntavaalien jälkeen pidettävillä valtiopäivillä.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 14., 15. ja 16. päivänä helmikuuta 2007 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 154—163/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 942, 998, 1022, 1039, 1042, 1043, 1048, 1051, 1052, 1054—1056/2006 vp.

Edelleen ilmoitetaan, että ne kirjalliset kysymykset, joihin annetaan vastaus ennen vaalikauden työn päättymistä 13. päivänä maaliskuuta 2007, ovat saatavina eduskunnan Fakta-järjestelmästä ja otetaan vastauksineen valtiopäiväasiakirjoihin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 6 ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 19. Päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa asia saatiin ulkoasiainvaliokunnan mietinnön osalta loppuun käsitellyksi. Perustuslakivaliokunnan mietinnön osalta keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

PTK 159/5/2006

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Arja Alhon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa toimenpiteitä vammaisten aseman parantamiseksi ja että seuraavalla vaalikaudella vaikeavammaisille henkilöille järjestetään mahdollisuus henkilökohtaisen avustajan saamiseen."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 80 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 21.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on myös perustuslakivaliokunnan mietinnön osalta loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetetaan kello 13.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​