Täysistunnon pöytäkirja 164/2010 vp

PTK 164/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

164. KESKIVIIKKONA 2. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—17.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—20.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 13 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Merja Kyllönen /vas (15.16)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2010 vp

Lakialoite  LA 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 163/1/2010

Yleiskeskustelussa on ed. Timo Kalli ed. Ben Zyskowiczin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevasta ed. Timo Kallin ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi ed. Timo Kallin ehdotuksen äänin

jaa 73, ei 103, tyhjiä 6; poissa 17.

( Ään. 1 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hallituksen esityksen sisältyvä 1. lakiehdotus

25 §

Veijo Puhjo /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena eli että äänikynnys poistetaan kokonaan.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Veijo Puhjo on ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 25 §:n hallituksen esityksen mukaisena äänin

jaa 106, ei 31, tyhjiä 47; poissa 15.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen hallituksen esityksen mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön hallituksen esityksen mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Kun eduskunta ei muuttamattomana hyväksynyt mietintöä, asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 328/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 1.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 163/2/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1—7 §:n, voimaantulosäännöksen ja johtolauseen mietinnön mukaisina.

Nimike

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lain nimike saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, jolloin lain nimeksi tulee Laki sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisista kokeiluista vuosina 2011—2014.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että nimike hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi nimikkeen mietinnön mukaisena äänin

jaa 155, ei 30; poissa 14.

( Ään. 3 )

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 324/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2010 vp

Lakialoite  LA 16/2008 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 1.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 163/17/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää Sipoonkorven kansallispuiston liittämisen toimivien ekologisten käytävien avulla Östersundomin Natura-alueisiin, vt 7/E18:n kulku ja Itäinen Rantarata-linjaus huomioiden. Tätä toteutettaessa ovat käytettävissä maakuntakaavan ja yleiskaavan kehittämiskeskustelut sekä Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteet."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 23, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 332/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 61/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 129, 130/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestään enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/1/2010

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 7 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2010 vp

Lakialoite  LA 22/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/2/2010

7) Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 130/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2010 vp

Lakialoite  LA 12/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 55/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2010 vp

Lakialoite  LA 28/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 247/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 34/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 3.3.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen