Täysistunnon pöytäkirja 165/2010 vp

PTK 165/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

165. TORSTAINA 3. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.01—17.58 ja 19.58—22.58) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.58—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Tanja Karpela /kesk (s)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Jouko Laxell /kok (s)
 • Juha Mieto /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pekka Ravi /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Juha Mieto /kesk (16.17)
 • Raija Vahasalo /kok (16.18)
 • Tuija Nurmi /kok (16.24)
 • Tarja Filatov /sd (17.58)
 • Jouko Laxell /kok (19.04)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 49/2010 vp

Lakialoite  LA 120/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puheenjohtaja Skinnari, odotetaan hiukan aloittamista, kun täällä on vielä hälyä tässä salissa. Odotetaan vähän aikaa. (Ed. Skinnari: Joo joo, kyllä tunnelma on kuin persialaisella torilla.) — Olkaa hyvä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/3/2010

3) Hallituksen esitys postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2010 vp

Lakialoite  LA 12/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 10/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2010 vp

Lakialoite  LA 28/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 34/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 55/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/4/2010

7) Laki tuloverolain 58 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2010 vp (Bjarne Kallis /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 131/2010 vp (Annika Lapintie /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 132/2010 vp (Risto Kuisma /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 223/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 42/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 4.3.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​