Täysistunnon pöytäkirja 166/2010 vp

PTK 166/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

166. PERJANTAINA 4. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.02—13.27) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.45—16.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Harri Jaskari /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Martti Korhonen /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jouko Laxell /kok (s)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Paavo Väyrynen /kesk (s)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 332/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 61/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 129, 130/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 164/4/2010

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ehdotukset

Seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin:

1. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana momentin 26.30.02 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hätäkeskusuudistus keskeytetään." (Vastalause 1)

2. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana momentin 26.30.02 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle ensi tilassa selvityksen eri turvallisuusviranomaisten tietojärjestelmien yhteensopivuudesta." (Vastalause 2)

3. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: poistettavaksi momentti 28.01.81 Laina Latvian valtiolle sekä sille ehdotettu 324 000 000 euron määräraha. (Vastalause 1)

4. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana momentin 28.01.81 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että Suomi on antanut lainaa tai takuita useiden miljardin edestä Latvialle, Kreikalle ja Irlannille ja että vaatimuksia lisälainoituksesta tai takuista voi tämänkin jälkeen tulla, eduskunta pitää jo näitä merkittävän suurena summana ja katsoo, että Suomi ei voi sitoutua takaamaan tai rahoittamaan enää muiden maiden talousongelmia."

5. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana momentin 29.40.20 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulujen kehittämistoimintaan suunnatut valtionavut korotetaan vastaamaan ammattikorkeakouluille annettua perustehtävää palvella opetusta ja tukea alueiden kehitystä, elinkeinoja ja työelämää." (Vastalause 1)

6. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentilta 32.60.88 vähennettäväksi 236 707 200 euroa. (Vastalause 2)

7. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana momentin 33.40.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistautuu korottamaan pikaisesti kansaneläkettä eläkeläisten köyhyyden poistamiseksi." (Vastalause 1)

8. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi nopeasti hätäkeskusuudistuksen toimivuuden turvallisuuden ja aluerakenteen osalta uudelleen. Nykyiset hätäkeskukset on säilytettävä." (Vastalause 2)

9. Kari Rajamäki /sd Jouko Skinnarin /sd kannattamana yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että Fingridin osakekaupan valmistelu pitää käynnistää uudelleen, koska yhtiön arvonmäärityksestä ei ole eduskunnassa saatu riittävän luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 62; poissa 27.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 28, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 32, tyhjiä 34; poissa 26.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 68; poissa 24.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 46; poissa 25.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 34; poissa 27.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 65, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 8 )

[Ed. Antti Vuolanne antoi äänestystä 8 koskevan äänestysselityksen päiväjärjestyksen 5) asiasta käydyn keskustelun aikana: tarkoitus oli äänestää "jaa".]

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 46; poissa 25.

( Ään. 9 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2010 vp

Lakialoite  LA 22/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 164/6/2010

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—3 §:n ja 1 luvun otsikon sekä 4 ja 5 §:n mietinnön mukaisina.

6 §

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 6 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Sari Palm /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Leena Rauhala on ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 149, ei 25; poissa 25.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi 7 ja 8 §:n ja 2 luvun otsikon sekä 9—12 §:n mietinnön mukaisina.

13 §

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 13 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Sari Palm /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Leena Rauhala on ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 13 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 148, ei 25; poissa 26.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi 14—18 §:n ja 3 luvun otsikon, 19—25 §:n ja 4 luvun otsikon, 26—29 §:n ja 5 luvun otsikon, 30—33 §:n ja 6 luvun otsikon, 34—37 §:n ja 7 luvun otsikon, 38 ja 39 §:n ja 8 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—4. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 49/2010 vp

Lakialoite  LA 120/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 165/2/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—6 §:n ja 1 luvun otsikon, 7—15 §:n ja 2 luvun otsikon, 16—21 §:n ja 3 luvun otsikon, 22—30 §:n ja 4 luvun otsikon sekä I osan otsikon, 31—44 §:n ja 5 luvun otsikon, 45—55 §:n ja 6 luvun otsikon, 56—76 §:n ja 7 luvun otsikon sekä II osan otsikon, 77—98 §:n ja 8 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

99 §

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Kangas on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 99 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 110, ei 63; poissa 26.

( Ään. 12 )

100 §

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi

Puhemies:

Ed. Matti Kangas on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 100 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 109, ei 63, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 13 )

Eduskunta hyväksyi 101—106 §:n ja 9 luvun otsikon, 107—111 §:n ja 10 luvun otsikon sekä III osan otsikon, 112—120 §:n ja 11 luvun otsikon, 121—132 §:n ja 12 luvun otsikon, 133—136 §:n ja 13 luvun otsikon, 137—141 §:n ja 14 luvun otsikon sekä IV osan otsikon, 142—151 §:n ja 15 luvun otsikon sekä V osan otsikon, 152—161 §:n ja 16 luvun otsikon, 162—170 §:n ja 17 luvun otsikon, 171—175 §:n ja 18 luvun otsikon sekä VI osan otsikon ja 176—181 §:n mietinnön mukaisina

182 §

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Edustajien pöydille on jaettu 1. lakiehdotuksen muutos 182 §:ään. Esitän, että eduskunta hyväksyy esitetyn muotoisen, pöydille jaetun tekstin.

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mauri Salo on ed. Petteri Orpon kannattamana ehdottanut, että pykälän 2 momentti hyväksytään näin kuuluvana: "Kaivosoikeus, jonka nojalla harjoitetaan kullanhuuhdontaa, raukeaa kuitenkin yhdeksän vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Tällaisen kaivosoikeuden haltijalla on etuoikeus kullanhuuhdontalupaan, jos lupahakemus tehdään tämän lain 34 §:ssä säädetyllä tavalla ennen kaivosoikeuden raukeamista."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mauri Salon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 182 §:n ed. Mauri Salon ehdotuksen mukaisena äänin

jaa 45, ei 119, tyhjiä 6; poissa 29.

( Ään. 14 )

Eduskunta hyväksyi 183—188 §:n ja 19 luvun otsikon sekä VII osan otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Kun eduskunta ei muuttamattomana hyväksynyt mietintöä, asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 55/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 3.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 165/6/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena.

2 §

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen muutosehdotuksen, joka on jaettu pöydille ja joka tarkoittaa sitä, että Selkämeren kansallispuisto perustetaan Satakunnan alueelle mutta sitä ei uloteta Vakka-Suomeen.

Katja Taimela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pertti Hemmilä on ed. Katja Taimelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen 55/2010 vp mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pertti Hemmilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 157, ei 13, tyhjiä 2; poissa 27.

( Ään. 15 )

Eduskunta hyväksyi 3—8 §:n, liitteenä olevat kartat, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 42/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1. ja 3.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 275/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 48/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Valtion omistajaohjauksen valvonta

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 9/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 268/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 266/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 38/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys vesilainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 277/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2010 vp

Lakialoite  LA 107/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 309/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 24/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2010 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2010 vp

Lakialoite  LA 1/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 273/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 49/2010 vp

Lakialoite  LA 120/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 62/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys kilpailulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 50/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 175/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 51/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 8.3.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 16.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​