Täysistunnon pöytäkirja 166/2014 vp

PTK 166/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

166. PERJANTAINA 6. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.10—13.28) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.30—15.57 ja 17.45—17.46).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 13 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Laila Koskela /kesk (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 24/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokunta ehdottaa, että asiaa koskeva kansalaisaloite hylätään. Keskustelu asiasta päättyi 5.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 165/2/2014

Keskustelussa on James Hirvisaari Mika Niikon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Ehdotan, että eduskunta kehottaa hallitusta ryhtymään kansalaisaloitteen mukaisiin toimenpiteisiin pakkoruotsin poistamiseksi."

Pauli Kiuru on Mirja Vehkaperän kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

James Hirvisaaren lausumaehdotus tarkoittaa kansalaisaloitteen hyväksymistä. Ensin äänestetään tästä ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan, jonka mukaan kansalaisaloite hylätään.

Valiokunnan ehdotus kansalaisaloitteen hylkäämisestä "jaa", James Hirvisaaren lausumaehdotus "ei".

Äänestyksessä eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteen hylkäämisestä äänin

jaa 134, ei 48, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä, vastalauseeseen 2 sisältyvästä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Pauli Kiurun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi Pauli Kiurun lausumaehdotuksen äänin

jaa 89, ei 93; poissa 17.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, puolustusvoimista annetun lain ja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain nimikkeen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 297/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 162/4/2014

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 182, ei 2; poissa 15.

( Ään. 3 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 47/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 163/8/2014

Keskustelussa on Satu Haapanen Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt on päätettävä 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy 2. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on 2. lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 2. lakiehdotuksen äänin

jaa 161, ei 24, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 4 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 48/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 163/9/2014

Keskustelussa on Reijo Hongisto Juho Eerolan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ampumaratalain toteutumista käytännössä ja reagoi, mikäli ampumaharrastukselle, ampumaurheilulle ja -hiihdolle, reserviläisammunnoille tai metsästykselle tulee kohtuutonta haittaa ampumaratalain täytäntöönpanosta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 67; poissa 16.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 163/17/2014

Keskustelussa on Hanna Mäntylän Johanna Jurvan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset lausumaehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Ensin äänestetään Hanna Mäntylän 1. lausumaehdotuksesta mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan ja sen jälkeen Hanna Mäntylän 2. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Hanna Mäntylän 1. lausumaehdotuksesta mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen äänin

jaa 98, ei 88; poissa 13.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän 2. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 97, ei 89; poissa 13.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 163/18/2014

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Johanna Jurvan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Erkki Virtanen on Jari Myllykosken kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1., 2., 7., 8. ja 14.—37. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3.—6. ja 9.—13. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Ensin äänestetään Hanna Mäntylän ehdotuksesta Erkki Virtasen ehdotusta vastaan ja tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta Erkki Virtasen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Erkki Virtasen lausumaehdotuksen äänin

jaa 150, ei 34, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 58; poissa 13.

( Ään. 9 )

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 163/21/2014

Keskustelussa on Martti Mölsä Jari Lindströmin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 10 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 55/2014 vp

Lakialoite  LA 56/2011 vp, 1/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 165/4/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 119, ei 65; poissa 15.

( Ään. 11 )

10 §, jota ei ole mietinnössä

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 10 §:ää, äänin

jaa 119, ei 65; poissa 15.

( Ään. 12 )

12 §, jota ei ole mietinnössä

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 12 §:ää, äänin

jaa 119, ei 65; poissa 15.

( Ään. 13 )

112 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 112 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 117, ei 65, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 14 )

120 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 120 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 120, ei 65, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 15 )

126 §, jota ei ole mietinnössä

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen muutosehdotuksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 126 §:ää, äänin

jaa 119, ei 64; poissa 16.

( Ään. 16 )

131 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen poistoehdotuksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 131 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 119, ei 65, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 17 )

148 §

Elsi Katainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen poistoehdotuksen.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Elsi Katainen on Timo Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 148 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 119, ei 65, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 18 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 31/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 164/1/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

43 §

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Teen pykälämuutosesityksen, joka on jaettu edustajien pöydille.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Markus Mustajärvi on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Jollei erityisperusteista kalastusetuutta perustettaessa muuta ole määrätty, yhteiseen vesialueeseen sisältyvällä erityisellä kalastusetuusalueella kalastusoikeus jakautuu yhteisen alueen osakaskiinteistöjen ja erityisperusteisen kalas- tusetuuden osakaskiinteistöjen kesken siten, että erityisperusteisen kalastusetuuden osakaskiinteistön pyydysyksiköiden enimmäismäärä on samansuuruinen kuin sellaisen yhteisen vesialueen osakaskiinteistön pyydysyksikkömäärä, joka talojen verollepanossa määrätyn veroluvun perusteella vastaa suuruudeltaan kiinteistöä, johon kuuluu erityisperusteinen kalastusetuus. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös osakaskuntaan kuulumattomaan vesialueeseen.

Jollei erityisperusteista kalastusetuutta perustettaessa muuta ole määrätty, valtiolle kuuluvaan vesialueeseen sisältyvällä erityisellä kalastus-etuusalueella kalastusoikeus jakautuu siten, että puolet kalastusetuusalueen kestävän kalastuksen enimmäismäärästä kuuluu valtiolle ja puolet erityisperusteisten kalastusetuuksien osakaskiinteistöille.

Jos valtiolle kuuluvalla vesialueella olevaan erityiseen kalastusetuusalueeseen kohdistuu useita eri erityisperusteisia kalastusetuuksia, jakautuu erityisperusteisten kalastusetuuksien osakaskiinteistöille kuuluva kalastusoikeus näiden kesken talojen verollepanossa määrättyjen verolukujen mukaisessa suhteessa ja kuhunkin taloon kuuluvien osakaskiinteistöjen kesken sen mukaan kuin kukin osakaskiinteistö on saanut osuutta yhteiseen etuuteen."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 43 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 97, ei 85; poissa 17.

( Ään. 19 )

79 §

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jari Myllykoski on Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen 79 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 79; poissa 14.

( Ään. 20 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokousta varten. Istunto jatkuu kello 15.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.28.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.30

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 360/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2014 vp

Lakialoite  LA 30/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 167/1/2014

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 17.45.

Täysistunto keskeytettiin kello 15.57.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 17.45

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle viittomakielilaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 294/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 261/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 263/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 35/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n sekä rikoslain 2 a luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 291/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 36/2014 vp

Lakialoite  LA 22/2012 vp, 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 312/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 33/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 354/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 41/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 274/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 254/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 264/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 25/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 364/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2014 vp

Lakialoite  LA 41/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n, maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 365/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 56/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 57/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 266/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 58/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 295/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 59/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 292/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 37/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 229/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 38/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 28/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 339/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 358/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 343/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 9.3.2015 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 17.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen