Täysistunnon pöytäkirja 167/2010 vp

PTK 167/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

167. TIISTAINA 8. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (12.00—13.35 ja 17.46—18.57), puhemies Sauli Niinistö (13.35—14.59 ja 18.57—20.07) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.59—16.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd (e)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 18 edustajaa:

 • Bjarne Kallis /kd (12.19)
 • Timo Kaunisto /kesk (12.20)
 • Juha Mieto /kesk (12.24)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (12.45)
 • Paavo Arhinmäki /vas (13.10)
 • Reijo Laitinen /sd (13.16)
 • Mika Lintilä /kesk (13.19)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (13.46)
 • Mari Kiviniemi /kesk (13.49)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (13.55)
 • Pertti Salolainen /kok (14.01)
 • Erkki Virtanen /vas (14.03)
 • Merja Kyllönen /vas (15.34)
 • Paula Lehtomäki /kesk (15.44)
 • Eero Heinäluoma /sd (15.59)
 • Pekka Ravi /kok (17.48)
 • Suvi Lindén /kok (18.27)
 • Jari Larikka /kok (19.18)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 3.3.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 63, 64/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 63 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 64 maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 38/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vesilainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2010 vp

Lakialoite  LA 107/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain ja hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 51/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys kilpailulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 50/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 62/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2010 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2010 vp

Lakialoite  LA 1/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö. Suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan 2.3.2011 asiassa tekemään päätökseen.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään valiokuntien kokousten takia ja sitä jatketaan kello 17.45.

Täysistunto keskeytettiin kello 16.28.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 17.46

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen

9) Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 49/2010 vp

Lakialoite  LA 120/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö. Kun suuri valiokunta on ehdottanut muutoksia eduskunnan 4.3.2011 tekemään päätökseen, on nyt päätettävä niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 168/4/2010

10) Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2010 vp

Lakialoite  LA 28/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 42/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 32/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1. ja 3.—5. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2010 vp

Lakialoite  LA 12/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 10/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Lopuksi päätetään toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 168/1/2010

13) Hallituksen esitys laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 34/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 168/2/2010

14) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 328/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 168/3/2010

15) Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 55/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 40/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 282/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 43/2010 vp

Lakialoite  LA 49/2007 vp, 17, 43, 49, 57/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 271/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 35/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 309/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 24/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 9.3.2011 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 20.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​