Täysistunnon pöytäkirja 167/2014 vp

PTK 167/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

167. MAANANTAINA 9. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.00—12.02 ja 12.31—13.59), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (13.59—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—17.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Pentti Kettunen /ps
 • Päivi Lipponen /sd
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Eila Tiainen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Osmo Soininvaara /vihr (12.23)
 • Timo Soini /ps (16.20)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 5.3.2015 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 48/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 360/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2014 vp

Lakialoite  LA 30/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 6.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 166/10/2014

Keskustelussa on Mauri Pekkarinen Reijo Hongiston kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 87, ei 81; poissa 31.

( Ään. 1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään valtiovarainvaliokunnan kokoontumista varten ja sitä jatketaan kello 12.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.02.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 12.31

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle viittomakielilaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 294/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/1/2014

5) Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 25/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 364/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2014 vp

Lakialoite  LA 41/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/2/2014

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 ja 56 §:n, maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 365/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 56/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/4/2014

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 57/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 58/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/5/2014

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 295/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 59/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 35/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n sekä rikoslain 2 a luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 291/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 36/2014 vp

Lakialoite  LA 22/2012 vp, 17/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteiseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 292/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 37/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 38/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/6/2014

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 312/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 33/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 28/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/7/2014

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 354/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 41/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 339/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 358/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 343/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 12/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kari Rajamäki on Hanna Mäntylän kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle perjantaina 13.3.2015 pidettävään täysistuntoon. Asia siis jää pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanon ajankohdasta päättyi.

Asia pantiin pöydälle 13.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/8/2014

24) Hallituksen esitys eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—19., 21.—44., 46.—89. ja 91.—99. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden 100. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvien 20., 45. ja 90. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 341/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 29/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle tänään 9.3.2015 pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 310/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 30/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle tänään 9.3.2015 pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen (HE 362/2014 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 362/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 367/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2014 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 149—199/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 11.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 11.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioesityksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutos-ehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 11.3.2015 kello 12.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioon ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 359/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle tänään 9.3.2015 pidettävään toiseen täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 363/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 50/2014 vp

Lakialoite  LA 49/2013 vp, 65, 91/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle tänään 9.3.2015 pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään maanantaina 9.3.2015 kello 17.11.

Täysistunto lopetettiin kello 17.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen