Täysistunnon pöytäkirja 168/2010 vp

PTK 168/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

168. KESKIVIIKKONA 9. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.01—11.59 ja 16.00—17.54), toinen varapuhemies Tarja Filatov (11.59—13.00) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.15—16.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Kari Kärkkäinen /kd (11.02)
 • Eero Akaan-Penttilä /kok (14.16)
 • Sampsa Kataja /kok (14.19)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2010 vp

Lakialoite  LA 12/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 10/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä hallituksen esitykseen sisältyvistä lakiehdotuksista. Lopuksi päätetään toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 8.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

Keskustelussa on ed. Saara Karhu ed. Martti Korhosen kannattamana ehdottanut, että yleissopimus ja lakiehdotukset hylätään.

PTK 167/12/2010

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotan, että yleissopimuksesta ja lakiehdotuksista päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy yleissopimuksen ja lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on yleissopimus ja lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 108, ei 72; poissa 19.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Minä möhläsin oikein pahasti. Minä laitoin ed. Virolaisen läsnäolevaksi ja äänestin hänen puolestaan "ei".

Puhemies:

Merkitään tämä pöytäkirjaan.

__________

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 34/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 8.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 167/13/2010

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Merja Kyllösen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 70; poissa 18.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja ter-veydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 328/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 8.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 167/14/2010

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 160, ei 23; poissa 16.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 49/2010 vp

Lakialoite  LA 120/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö. Nyt on päätettävä suuren valiokunnan eduskunnan päätökseen ehdottamien muutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Keskustelu asiasta päättyi 8.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 167/9/2010

Keskustelussa on ed. Mauri Salo ed. Petri Pihlajaniemen kannattamana ehdottanut, että suuren valiokunnan ehdottamat muutokset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Joka hyväksyy suuren valiokunnan ehdottamat muutokset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on suuren valiokunnan ehdottamat muutokset hylätty eli eduskunta on pysynyt asiasta tekemässään päätöksessä.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hylkäsi suuren valiokunnan ehdottamat muutokset eli pysyi asiasta tekemässään päätöksessä äänin

jaa 67, ei 111; poissa 21.

( Ään. 4 )

( liite3 )

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

5) Pääministerin ilmoitus Euroopan talouden vakauttamisesta

Pääministerin ilmoitus  PI 5/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen antaa pääministeri Mari Kiviniemi ilmoituksen Euroopan talouden vakauttamisesta. Pääministerin ilmoituksen johdosta käydään keskustelu.

Keskustelu alkaa ryhmäpuheenvuorokierroksella, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Sen jälkeen puheenvuorot saavat kestää enintään 3 minuuttia.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi ja sitä jatketaan kello 14.00.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.00.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.15.

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

6) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 309/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 24/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/1/2010

8) Hallituksen esitys turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 40/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 282/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 43/2010 vp

Lakialoite  LA 49/2007 vp, 17, 43, 49, 57/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—4. ja 6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 35/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Valtion omistajaohjauksen valvonta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 9/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 11/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö, joka koskee valtion omistajaohjauksen valvontaa.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton.

Asian käsittely päättyi.

12) Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 135/2010 vp (Tuija Nurmi /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 136/2010 vp (Tuija Nurmi /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 18/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 5/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 15/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 81/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 257/2010 vp

Lakialoite  LA 136/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 38/2009 vp, 113/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 35/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 294/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 36/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 321/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2010 vp

Lakialoite  LA 29/2007 vp, 85, 93/2008 vp, 16/2009 vp, 131, 132/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 10.3.2011 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 17.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​