Täysistunnon pöytäkirja 168/2014 vp

PTK 168/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

168. MAANANTAINA 9. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.12—17.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 359/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 169/3/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä kui-tintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 363/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 50/2014 vp

Lakialoite  LA 49/2013 vp, 65, 91/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 341/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 29/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 310/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 30/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp)

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 5/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

6) Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050 Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon "Älykäs ja vastuulli- nen luonnonvaratalous" linjausten päivitys eduskunnalle 2014

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 10.3.2015 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 17.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​