Täysistunnon pöytäkirja 169/2010 vp

PTK 169/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

169. TORSTAINA 10. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.15—12.02), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—18.00) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (18.00—18.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Eero Heinäluoma /sd (e)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Lyly Rajala /kok
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Arto Satonen /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Petri Salo /kok (11.04)
 • Harri Jaskari /kok (11.07)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (15.58)
 • Jaakko Laakso /vas (16.01)
 • Eero Heinäluoma /sd (16.01)
 • Christina Gestrin /r (16.01)
 • Valto Koski /sd (16.20)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 168/7/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 3, 33 a, 33 b, 34, 35, 60, 60 d—g, 61 ja 62 §:n mietinnön mukaisina.

131 §

Maarit  Feldt-Ranta /sd:

Arvoisa puhemies, herr talman! Esitän, että 131 § poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Maarit Feldt-Ranta on ed. Raimo Piiraisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Maarit Feldt-Rannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 131 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 113, ei 58; poissa 28.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 161, 161 a ja 185 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 321/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2010 vp

Lakialoite  LA 29/2007 vp, 85, 93/2008 vp, 16/2009 vp, 131, 132/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 170/1/2010

3) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2010 vp

Lakialoite  LA 136/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 38/2009 vp, 113/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 35/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Tässä vaiheessa pidetään tauko, siis tämän asian käsittely keskeytetään.

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16 kyselytunnilla.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.02.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.01

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov.

3) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2010 vp

Lakialoite  LA 136/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 38/2009 vp, 113/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 35/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Palataan päiväjärjestyksen 3) asiaan, jossa yleiskeskustelu jäi kesken täysistunnon keskeydyttyä, elikkä nyt jatketaan yleiskeskustelua. (Hälinää)

Ennen kuin ed. Reijonen aloittaa, toivon, että sali hiljenee, koska täysistunto jatkuu.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen LA 136/2008 vp pohjautuvan 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 38/2009 vp ja LA 113/2010 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt.

4) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 294/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 36/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

6) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 15/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 81/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Mietinnöistä käydään yhteinen keskustelu, mutta päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

8) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 18/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkka.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

9) Laki sairausvakuutuslain 3 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 133/2010 vp (Outi Mäkelä /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 134/2010 vp (Paula Sihto /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 137/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

12) Laki ulosottokaaren 3 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 138/2010 vp (Pietari Jääskeläinen /ps)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 222/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 44/2010 vp

Lakialoite  LA 36/2009 vp, 110/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 45/2010 vp

Lakialoite  LA 45/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 114/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 236/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 11.3.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​