Täysistunnon pöytäkirja 169/2014 vp

PTK 169/2014 vp

Tarkastettu versio 2.0

169. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.09—12.02 ja 14.31—15.23) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (12.11—14.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 9 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Susanna Huovinen /sd (s)
  • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
  • Markku Mäntymaa /kok (s)
  • Pentti Oinonen /ps (s)
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Mika Raatikainen /ps (e)
  • Pertti Virtanen /ps
  • Juha Väätäinen /ps (s)
  • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

  • Peter Östman /kd (10.35)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 167/4/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 3 §

Mikaela Nylander /r:

Arvoisa puhemies! Esitän muutosehdotuksen 3 §:ään monistetun ehdotuksen mukaisesti.

Ulla-Maj  Wideroos /r:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Johannes Koskinen /sd:

Puhemies! Ehdotan, että vastalauseen mukaiset pykälämuutokset tehtäisiin tuohon pohjaan elikkä ensimmäisenä olisivat vastalauseen 3 §:ään tehdyt kolme muutosta.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Koskisen tekemää esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelussa on Mikaela Nylander Ulla-Maj Wideroosin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Saamelainen

Saamelaisella tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, edellyttäen:

1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai

2) että hän on omaksunut sukusiteittensä kautta saamelaiskulttuurin ja ylläpitänyt yhteyttä siihen ja on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty verotusta tai väestökirjanpitoa varten laadittuun viranomaisasiakirjaan lappalaiseksi; tai

3) että ainakin toinen hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi tämän lain mukaan voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

Saamelaiskäräjät käsittelee hakemukset saamelaisten ottamiseksi vaaliluetteloon ja ilmoitukset vaaliluettelosta poistamiseksi."

Johannes Koskinen on Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mikaela Nylanderin ehdotuksesta Johannes Koskisen ehdotusta vastaan ja tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Mikaela Nylanderin ehdotuksesta Johannes Koskisen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Johannes Koskisen ehdotuksen äänin

jaa 171, ei 16, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Johannes Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 3 §:n sisällön mietinnön mukaisena äänin

jaa 162, ei 28; poissa 9.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 364/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2014 vp

Lakialoite  LA 41/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 167/7/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

56 §

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen ehdotuksen, mikä on hallituksen alkuperäinen tahto.

Risto  Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kari Uotila on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 56 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 176, ei 14; poissa 9.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 359/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.3.2015 pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 168/1/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

Voimaantulosäännös

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen voimaantulosäännökseksi.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies! Kannatan.

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.

Markku Rossi /kesk:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäki on Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Timo Kalli on Markku Rossin kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ja Timo Kallin ehdotuksista mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 118, ei 71; poissa 10.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 56/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

PTK 167/9/2014

Päätökset

1. lakiehdotuksen 122 §

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen koskien 122 §:ää.

Risto  Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Satu Haapanen on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Satu Haapasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 122 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 163, ei 24; poissa 12.

( Ään. 5 )

2. lakiehdotuksen 35 §

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen koskien 35 §:ää.

Risto  Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Satu Haapanen on Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Satu Haapasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen 35 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 164, ei 24; poissa 11.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 58/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 167/11/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 36 §

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Reijo Hongisto on Pirkko Mattilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 36 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 153, ei 34; poissa 12.

( Ään. 7 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 38/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 167/16/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

20 luvun 8 §

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Arto Pirttilahti /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ari Torniainen on Arto Pirttilahden kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 20 luvun 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 94, ei 90; poissa 15.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 28/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 9.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 167/18/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

1. lakiehdotuksen 1 §

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Elomaan esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ritva Elomaa on Kimmo Kivelän kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 143, ei 38; poissa 18.

( Ään. 9 )

1. lakiehdotuksen 6 a §

Silvia Modig /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän vastalauseen 2 mukaisen esityksen, että 6 a § poistetaan.

Aino-Kaisa Pekonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Modigin esitystä.

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan vastalauseen 1 mukaisesti.

Kimmo Kivelä /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Elomaan esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Silvia Modig on Aino-Kaisa Pekosen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Ritva Elomaa on Kimmo Kivelän kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Silvia Modigin ja Ritva Elomaan ehdotuksista mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 91; poissa 13.

( Ään. 10 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 9.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

Kaj Turunen on Ari Jalosen kannattamana pyytänyt asian pöydällepanoa 13.3.2015 pidettävään täysistuntoon. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

PTK 167/23/2014

Mikaela Nylander /r:

Arvoisa puhemies! Esitän, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon.

Arto Satonen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Nylanderin ehdotusta.

Keskustelu pöydällepanon ajankohdasta päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelussa on aiemmin Kaj Turunen Ari Jalosen kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 13.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Edelleen on Mikaela Nylander Arto Satosen kannattamana ehdottanut, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mikaela Nylanderin ehdotus "jaa", Kaj Turusen ehdotus "ei".

Äänestyksessä on annettu 152 jaa-ääntä, 36 ei-ääntä; poissa 11.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi Mikaela Nylanderin ehdotuksen ja asia pantiin pöydälle tänään 10.3.2015 pidettävään toiseen täysistuntoon.

9) Valtioneuvoston selvitys turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskevasta katsauksesta

Keskustelu

Valtioneuvoston selvitys  UTP 31/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvoston 13.2.2015 tekemän päätöksen mukaisesti käydään keskustelu turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskevasta katsauksesta.

Keskustelu alkaa ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soinin puheenvuoroilla. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jotka varataan P-painiketta käyttäen. Tämän lisäksi myönnän harkintani mukaan 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja.

Jotta keskusteluun saadaan mahdollisimman monen edustajan mielipide, keskustelun alun jälkeen siirrytään näihin 1 minuutin mittaisiin puheenvuoroihin.

Päätökset

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Seuraavaksi istunto keskeytetään lyhyttä teknistä taukoa varten ja sitä jatketaan kello 12.10.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.02.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 12.11.

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

10) Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp)

Ainoa käsittely

Muu asia  M 5/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset

Asian käsittely päättyi.

11) Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050 Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous" linjausten päivitys eduskunnalle 2014

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 9/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 31/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/x/2014

13) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 355/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 23/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 349/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2014 vp

Lakialoite  LA 51/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 350/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 348/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 51/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 346/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 52/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 53/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.—9. ja 11.—17. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 351/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 54/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/x/2014

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 307/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 25/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 26/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 305/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 27/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 320/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 366/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjan muutoksista, sopimuksesta ja ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/x/2014

28) Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2014 vp (Johanna Karimäki /vihr ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

29) Harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arviointi

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 7/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 12/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 15.35.

Täysistunto lopetettiin kello 15.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen