Täysistunnon pöytäkirja 17/2002 vp

PTK 17/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. KESKIVIIKKONA 27. HELMIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Esko Helle /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.2. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Martti Tiuri /kok

27. ja 28.2. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

27.2.—1.3. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

28.2. ja 1.3. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Vilén /kok

28.2.—2.3. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.2. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Hannes Manninen /kesk

28.2. edustaja

 • Mikko Immonen /vas

28.2. ja 1.3. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Martti Tiuri /kok

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Kiljunen ja

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Backman.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 1. päivänä maaliskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selvitys "Globalisaation hallinta ja Suomi" (UTP 12/2001 vp)

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto  UaVL 7/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan lausunto n:o 7/2001 vp.

Puhemiesneuvosto on perustuslain 97 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että ulkoasiainministeriön eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle antama selvitys Suomen poliittisista linjauksista globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa. Ulkoasiainministeriön selvitys ja ulkoasiainvaliokunnan selvityksestä antama lausunto on jaettu edustajille aikaisemmin.

Perustuslain 97 §:n 1 momentin mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n sekä kolttalain 68 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2002 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2002 vp (Sirpa Pietikäinen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Laki työmarkkinatuesta annetun lain 7 §:n 2 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 8/2002 vp (Hannu Aho /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto on aiemmin ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 20. päivänä kuluvaa helmikuuta pidetyssä istunnossa.

Keskustelussa on ed. S. Lahtela ed. H. Ahon kannattamana puhemiesneuvoston ehdotuksesta poiketen ehdottanut, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvosto on 22. päivänä helmikuuta pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa nyt, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, eli puhemiesneuvoston ehdotus ja ed. S. Lahtelan ehdotus ovat samansisältöiset.

Keskustelu päättyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

7) Laki autoverolain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2002 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on ensi perjantaina kello 13, kyselytunti huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen