Täysistunnon pöytäkirja 17/2005 vp

PTK 17/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

17. TIISTAINA 1. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.2. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

28.2. ja 1.3. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas

28.2.—3.3. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

28.2.—4.3. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

1.3. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

1. ja 2.3. edustaja

 • Valto Koski /sd

1.—3.3. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

1.—4.3. edustajat

 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Minna Sirnö /vas

1.—5.3. edustaja

 • Aila Paloniemi /kesk

1.—10.3. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1. ja 2.3. edustaja

 • Erkki Virtanen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.2. ja 1.3. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

1.3. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Roger Jansson /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

1. ja 2.3. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk

1.—4.3. edustajat

 • Tuija Nurmi /kok
 • Reino Ojala /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 24. päivänä helmikuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 9/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2 ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevilta osilta ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2. Keskustelu käydään ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä. Ilmoitan, että tänään asiaa käsitellään vain perustuslakivaliokunnan mietinnön osalta.

Nyt esitellään kertomus perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Perustuslakivaliokunnan mietintö hyväksytään.

Perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on perustuslakivaliokunnan mietinnön osalta loppuun käsitelty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 21/1/2005

2) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys veripalvelulaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Laki perintö- ja lahjaverolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2005 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun ed. Paajanen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Minusta torstaipäivä on erittäin hyvä, koska sinä iltana on kyselytunti ja ministerit paikalla ja voisimme jatkaa sitä keskustelua heti kyselytunnin jälkeen.

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Paajanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi torstain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Paajasen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi torstain täysistuntoon.

5) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2005 vp (Iivo Polvi /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​