Täysistunnon pöytäkirja 171/2010 vp

PTK 171/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

171. TIISTAINA 15. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (12.01—13.56), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.56—16.01) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—16.11).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 11 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Merja Kuusisto /sd (12.56)
 • Matti Kangas /vas (15.11)

__________

Hiljentyminen Japanin luonnonkatastrofin uhrien johdosta

Täysistunnon aluksi lausui puhemies Sauli Niinistö ja 

Arvoisat kansanedustajat!

Ärade riksdagsledamöter!

Me pidämme tänään tämän vaalikauden viimeisen täysistunnon varsin vakavissa tunnelmissa. Viime perjantaina Japanissa luonnonvoimat kävivät yli ihmisten ja kansakunnan, ohi kaiken osaamisemme ja tietämisemme. Tämä on raskas muistutus kaikille meille ihmisen rajallisuudesta.

Esitän eduskunnan puolesta surunvalittelut kaikille uhrien omaisille ja läheisille sekä koko Japanin kansalle.

Hiljennymme hetkeksi kunnioittamaan uhrien muistoa.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1181, 1190, 1213, 1215, 1226, 1231, 1239, 1245, 1250—1253, 1255—1257, 1259, 1262, 1263, 1265, 1268, 1269, 1271, 1272, 1276—1278, 1282/2010 vp.

__________

Vuoden 2010 valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2010 valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Vaalikauden päättäjäiset

Puhemies:

Tasavallan presidentti tulee tiistaina 12.4.2011 julistamaan eduskunnan työn päättyneeksi vaalikaudelta 2007—2010.

Kutsun teidät, arvoisat edustajat, vaalikauden päättäjäisiin, jotka pidetään Eduskuntatalossa mainittuna päivänä, sekä ennen päättäjäisiä pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen.

Ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.30 Kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon.

Jumalanpalveluksen jälkeen vaalikauden päättäjäiset alkavat täällä Eduskuntatalossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä.

Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 15.12.2000 hyväksymiä ohjeita.

__________

Vuoden 2011 valtiopäiville kokoontuminen

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää kokoontua vuoden 2011 valtiopäiville keskiviikkona 27.4.2011 kello 12.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Kansainvälisiä asioita koskevat hallituksen esitykset

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa todennut, että HE 187/2010 vp on perustuslain 49 §:n 3 momentissa tarkoitettu eduskunnassa vireillä oleva kansainvälinen asia, jonka käsittelyä voidaan tarvittaessa jatkaa myös eduskuntavaalien jälkeen pidettävillä valtiopäivillä.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki ja 31 muuta edustajaa ovat 14.3.2011 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen hallituksen kannanotoista Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa (VK 6/2010 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Arhinmäelle välikysymyksen esittämistä varten.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Suomi on tukenut Euroopan vaikeuksiin joutuneita maita antamalla lainaa ja sen lisäksi ollut takaamassa väliaikaista Euroopan rahoitusvakausvälinettä.

Viime viikonloppuna järjestetyssä kokouksessa oli esillä sekä Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV, englanniksi EFSF) että pysyvä vakautusmekanismi (EVM, englanniksi ESM).

Pääministerin tiedotteen mukaan euromaat sopivat, että EU:n nykyinen rahoitusvakausväline (EFSF) muodostaa pohjan pysyvälle järjestelmälle (ESM). ESM:n on määrä tulla voimaan vuonna 2013. "Olemme yhteisesti sitoutuneet 440 miljardiin, mutta nyt voimme todeta, että tarvetta takuiden kasvattamiseen ei tällä hetkellä ole. Väline pystyy suoriutumaan tehtävästään nykyiseltä pohjalta. Tämä on meille keskeinen linjaus."

Pääministerin tiedote antaa tietoisesti sen kuvan, että hallitus ei euromaiden kokouksessa sitoutunut tuen lisäämiseen.

Kuva muuttuu varsin toiseksi, mikäli on uskomista esimerkiksi Saksan liittokansleri Merkelin lausuntoihin ja kansainvälisten tietotoimistojen selostuksiin. Niissä nimittäin todetaan euromaiden sitoutuneen tilapäisen tuen (väliaikaisen rahoitusvakausvälineen) kasvattamiseen nykyisestä 250 miljardista eurosta niin, että se olisi myös reaalisesti 440 miljardia euroa.

Kokousasiakirjassa tästä seikasta todetaankin: "Ennen EVM:n voimaantuloa Euroopan rahoitusvakausvälineen sovittu 440 miljardin euron suuruinen lainanantokyky asetetaan täysimääräisesti käyttövalmiuteen." Sen sijaan tämän toteuttamisen tekniset yksityiskohdat jätettiin myöhemmäksi.

Edelleen kokousasiakirjasta käy ilmi, että pysyvän tukimekanismin kooksi sovittiin reaalisesti 500 miljardia euroa. Siten tässäkin nykyinen reaalisesti 250 miljardin väliaikainen tuki kaksinkertaistuu.

Kun pääministerin tiedote pyrkii korostamaan torjuntavoittoa tuen kasvattamisessa, niin ulkomaisista lähteistä syntyy varsin toisenlainen kuva eli sellainen kuva, että hallitus on sitoutunut kaksinkertaistamaan Suomen vastuut nykyisestä 8 miljardista.

Kyse on suuresta uudesta tukisitoumuksesta samaan aikaan, kun toisaalta vaaditaan julkisen talouden säästöjä, jotka varmasti vaikuttavat niin kansalaisten palveluihin kuin etuuksiinkin.

Hallituksen olisi tullut antaa eduskunnalle tiedonanto asiasta niin, että siitä olisi käynyt selkeästi ilmi, mihin hallitus haluaa Suomen sitoutuvan. Näin koko eduskunta olisi voinut ottaa kantaa uusiin miljarditukiin.

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että euromaiden kokouksessa oli esillä myös muita merkittäviä EU:n luonteeseen vaikuttavia kysymyksiä, mm. perussopimuksen muuttaminen.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Euromaiden kokouksessa maamme sidottiin uusiin miljarditukiin toisten jäsenmaiden hyväksi, mistä seikasta hallituksen välittämä tieto kaiken lisäksi poikkeaa muualta saadusta tiedosta oleellisesti. Miten hallitus menetteli tukien suhteen euromaiden kokouksessa, ja miten hallitus aikoo menetellä Eurooppa-neuvostossa?

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2011

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sari Palm /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Uusipaavalniemi /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2010 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2010 vp

Lakialoite  LA 1/2007 vp

Puhemies:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä. Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti päätös koskee myös hallituksen esitykseen sisältyviä 2. ja 3. lakiehdotusta. Asian käsittely keskeytettiin 11.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 170/7/2010

Keskustelussa on ed. Antti Vuolanne ed. Tuulikki Ukkolan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen lepäämään, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin äänin

jaa 134, ei 50, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti myös ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotus hyväksyttiin lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 170/9/2010

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 159, ei 25, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 40/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteeseen tehdystä muutoksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteeseen tehdyn muutoksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta; Lakialoite laiksi pelastuslain 78 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2010 vp

Lakialoite  LA 136/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2010 vp

Lakialoite  LA 38/2009 vp, 113/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 35/2007 vp

Puhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen LA 136/2008 vp pohjautuvan 1. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 38/2009 vp ja LA 113/2010 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 282/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 43/2010 vp

Lakialoite  LA 49/2007 vp, 17, 43, 49, 57/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. ja 6. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 222/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 44/2010 vp

Lakialoite  LA 36/2009 vp, 110/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Puhemies:

Ed. Tero Rönni on ed. Kari Uotilan kannattamana tehnyt seuraavat lausumaehdotukset:

1. "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön tehostamiseksi."

2. "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin asiantuntijoista koostuvan, esitutkintaviranomaisten toimintaa ja pakkokeinojen käyttöä valvovan toimielimen perustamiseksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 2. lausumaehdotuksen.

Puhemies:

Ed. Tero Rönnin 2. lausumaehdotuksesta äänestetään mietintöön sisältyvää 1. lausumaehdotusta vastaan ja ed. Tero Rönnin 1. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin 2. ehdotuksesta mietintöön sisältyvää 1. lausumaehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 1. lausumaehdotuksen äänin

jaa 105, ei 62, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin 1. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 62; poissa 31.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvän 1.—8. ja 10.—27. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 45/2010 vp

Lakialoite  LA 45/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta ja lisäpöytäkirjaan tehdyn varauman peruuttamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja lisäpöytäkirjaan tehdyn varauman peruuttamisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 35/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 294/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 36/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 114/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Tuula Peltonen ed. Pauliina Viitamiehen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen äänin

jaa 103, ei 61; poissa 35.

( Ään. 5 )

( liite3 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2010 vp

Lakialoite  LA 22/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 321/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2010 vp

Lakialoite  LA 29/2007 vp, 85, 93/2008 vp, 16/2009 vp, 131, 132/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Markus Mustajärvi ed. Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työttömyysturvasäännösten uudistamiseksi siten, että ansiotulojen suojaosa tulisi koskemaan laajemmin työttömyysetuuden saajia."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 61; poissa 37.

( Ään. 6 )

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 49/2010 vp

Lakialoite  LA 120/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 147, ei 13; poissa 39.

( Ään. 7 )

( liite4 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 309/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 24/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pauliina Viitamies ed. Merja Kuusiston kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Timo Kaunisto on ed. Sanna Perkiön kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että lainsäädäntöä uudistettaessa maankäyttö ja rakentaminen sekä valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet saadaan nykyistä paremmin parlamentaariseen ohjaukseen. Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 5 ja 6 §:n mukaan maakunnan liitot vastaavat alueen kehittämisestä. Maankäyttö- ja rakentamislakia on arvioitava ja uudistettava kunnioittaen maakunnallista näkemystä kiinnittäen erityisesti huomiota maakuntakaavojen vahvistamiseen. Suuria kauppakeskuksia koskevissa kaavamääräyksissä ja rakentamisnormeissa on painotettava ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviä keinoja, kuten puurakentamista."

Ed. Eero Heinäluoma on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin yhteydessä maakuntakaavojen vahvistamismenettelyyn liittyviä kehittämistarpeita sekä mahdollista tarvetta siirtää maakuntakaavan vahvistaminen valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Toinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 125, ei 24; poissa 50.

( Ään. 8 )

( liite5 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Petteri Orpo /kok:

Rouva puhemies! Ilmoitan, että tarkoitukseni oli äänestää "jaa", mutta se ei rekisteröitynyt.

Toinen varapuhemies:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Timo Kauniston ja ed. Eero Heinäluoman lausumaehdotuksista. Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Timo Kauniston ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi ed. Timo Kauniston lausumaehdotuksen äänin

jaa 14, ei 136, tyhjiä 4; poissa 45.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Eero Heinäluoman ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 49, tyhjiä 2; poissa 44.

( Ään. 10 )

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään 15.3.2011 kello 16.25.

Täysistunto lopetettiin kello 16.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen