Täysistunnon pöytäkirja 172/2010 vp

PTK 172/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

172. TIISTAINA 15. MAALISKUUTA 2011

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.27—18.00), puhemies Sauli Niinistö (18.00—19.56 ja 20.56—21.13) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.56—20.56).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Hallituksen kannanotot Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa

Välikysymys  VK 6/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Paavo Arhinmäen ym. välikysymykseen hallituksen kannanotoista Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää ed. Arhinmäki. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Puhemies:

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kolme ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Paavo Arhinmäki ed. Annika Lapintien kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen:

"Eduskunta ei hyväksy väliaikaisen tukijärjestelmän Ervv:n korottamista reaalisesti, siihen liittyvää Suomen panoksen korottamista eikä pysyvää tukijärjestelmää eli Euroopan vakausmekanismia, joka korottaa Suomen velvoitteet arviolta kaksinkertaisiksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Eero Heinäluoma on ed. Ilkka Kantolan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen:

"Eduskunta ei pidä euromaiden huippukokouksessa hyväksyttyä kilpailukykysopimusta Suomen etujen mukaisena. Eduskunta toteaa, että esim. tuloverotus, eläkeiät ja julkisen sektorin palkat on päätettävä jatkossakin Suomessa. Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole kyennyt uskottavasti selvittämään Suomen puolesta tehtyjä sitoumuksia euroalueen huippukokouksessa, ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Ed. Sari Palm on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen:

"Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta edellyttää, että hallitus ei osallistu väliaikaisen tukijärjestelmän (Ervv) muuttamiseen niin, että Suomen vastuut muiden euromaiden sitoumuksista kasvaisivat, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Sari Palmin ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Eero Heinäluoman ehdotusta vastaan sekä lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Sari Palmin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksen äänin

jaa 36, ei 129; poissa 34.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta ed. Eero Heinäluoman ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksen äänin

jaa 38, ei 127; poissa 34.

( Ään. 2 )

( liite2 )

3) Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 104, ei 62; poissa 33.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

Puhemies:

Arvoisat edustajat! Kuten aamupäivällä kerrottiin, eduskunnan päättäjäispäivä on ensi kuun 12. päivä, ja siihen asti kaikille, jotka vaalikentille siirtyvät, menestystä kullekin ansioittensa mukaan. (Naurua) Meille muille hyvä tavoite on päättäjäispäivään mennessä saada noin puolet rästiin jääneistä siviilivastuista ja -tehtävistä tehtyä vihdoinkin.

Täysistunto lopetettiin kello 21.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​