Täysistunnon pöytäkirja 173/2002 vp

PTK 173/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

173. TIISTAINA 7. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Kari Kantalainen /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Satu Hassi /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.1. edustajat

 • Jari Koskinen /kok
 • Paavo Lipponen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.1. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Margareta Pietikäinen /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.1. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Kari Kantalainen /kok
 • Martti Korhonen /vas

7.—9.1. edustaja

 • Sinikka Mönkäre /sd

7.—10.1. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Raimo Mähönen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 30. päivänä joulukuuta 2002 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 270, 271/2002 vp.

__________

Eduskunnan tietoon saatettu asetus

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29. päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 2 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa on eduskunnalle, puhemiehelle osoitettuna, saapunut sanotun lain nojalla 19. päivänä joulukuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 19. päivänä joulukuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 73—75/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 73 osalta valtiovarainvaliokunnan,

asian U 74 osalta sivistysvaliokunnan ja

asian U 75 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta

Pääministerin ilmoitus  PI 4/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta.

Oikeusministeri Koskisen puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros 7 minuutin puheenvuoroin. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 5 minuutin pituisia puheenvuoroja. Nämä 5 minuutin pituiset puheenvuorotkin pidetään puhujakorokkeelta. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen. Lisäksi myönnän harkintani mukaan enintään 1 minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja. Vastauspuheenvuoroa pyydetään seisomaan nousten ja V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys kuntoutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 48. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 262/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 263/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 264/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 266/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 267/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 268/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 269/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 18.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​